Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 01 - 15 september

BOODSCHAPPEN VAN 1 T/M 15 SEPTEMBER

1 september

Van welk een zachtmoedigheid getuigen sommige woorden van Jezus! Houd in het bijzonder van deze tekst: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Mt.11, 28-30). Met deze woorden moet je uitgeputte zielen die Hem niet kennen, tegemoet gaan. In de beproeving zijn ze het meest ontvankelijk voor bekering, in de geest van deze zo zoete en troostende woorden.

2 september

Volg de Heer op Zijn pelgrimstochten. Deel in Zijn lijden, niet enkel dat van Zijn Passie, maar ook in de pijn die Hij heeft gevoeld bij de hoogmoed van de Schriftgeleerden en Farizeeën voor Zijn zending van liefde en barmhartigheid. Het Evangelie van vandaag geeft er opnieuw getuigenis van. Eens onderwees Jezus weer in een synagoge. Het was sabbat en vanuit versteende harten hield men Hem in het oog. Zou Hij een genezing verrichten op de dag waarop het door de Wet verboden was? Hij wist wat zij dachten, en lichtte hen in. "Hij liet zijn blik rondgaan over hen allen en zei tot de man "steek uw hand uit". De man was genezen en de Wetgeleerden stonden «buiten zichzelf van woede»" (Lc.6, 6-11). Elke wet die de liefde niet dient, moet afgewezen worden. Telkens als je oordeelt zonder liefde, als rechtzetter van ongelijk, lijk je op die Farizeeën. Alléén de liefde zal je definitief genezen. Onthoud het woord van de apostel: "ik ben gestorven voor de wet om te leven voor God" (Gal.2, 19).

3 september

De Kerk viert vandaag de Heilige Gregorius de Grote, de paus van de evangelische volmaaktheid, de promotor van de Romeinse liturgie en van het zenden van apostelen naar de missies, de liefhebber van de Heilige Schrift. Deze vroegere prefect van Rome heeft ook zijn talent als organisatorisch schrijver ten dienste gesteld van de Kerk en haar uitbreiding. Bij zijn dood in 604, schitterde de Kerk en was ze in volle uitbreiding, niet door geweld, maar dankzij de zachtmoedigheid en nederigheid van een vlotte, werkzame herder. Bid opdat er na anderhalf millennium, nieuwe leiders als Gregorius opstaan, herders met zijn gaven en geïnspireerd door zijn voorbeeld, ten dienste van het Evangelie. Deze nieuwe tijd biedt ongekende middelen voor de verovering van de zielen.

4 september

Het leven voor de christen bestaat erin, Christus toe te behoren door Hem bewust een absolute heerschappij te geven over zijn eigen bestaan. Dan kan men met de apostel van de heidenen zeggen: "Ikzelf leef niet meer, Christus is het Die in mij leeft" (Gal.2, 20). Maak zonder ophouden vorderingen in dit goddelijk project en je loon zal groot zijn.

5 september

"De zak en de as", in de ogen van de Farizeeën zo belangrijk, hebben voor Jezus maar waarde in zoverre ze de weerspiegeling zijn van een innerlijke bekering van het hart. Men kan het Rijk Gods binnengaan zonder vasten en verstervingen, maar de toegang ervan is ontzegd aan verdroogde harten. Richt je leven steeds meer op God door de bekering van heel je hart: door je voortgang in genade, onbereikbaar voor de zonde, door je afkeer voor alle kwaad, vooral van het kwaad dat je vroeger begaan hebt, en door je afkeer voor de werken van de duisternis. Koester in jou het nieuwe hart, "de nieuwe mens, naar het beeld van God geschapen" (Ef.4, 24). Aan de leerling van Christus is het gegeven deze totale gedaanteverwisseling te vervullen. "Uw zonden zijn vergeven" (Mc.2, 5). Zing met de psalmist: "Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven; het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden" (Ps. 23, 6).

6 september

Je gelooft in het eeuwig leven; je bevestigt dit geloof in het Credo van de Kerk. Bij je ontvangenis is dat leven begonnen. Je maakt "de grote beproeving" door (Apok.7, 14) waarin je gelouterd wordt "als goud in het vuur" (Apok.3, 18). Wat jou te wachten staat is onuitsprekelijk: het staan van aangezicht tot Aangezicht van de Liefde. Eerst dien je door de dood heen te gaan. Door onttrokken te worden aan de mensen die je lief hebt, aan deze zo mooie wereld in al haar glans, maar zo diep door de zonde geschonden, en zo wonderbaar hersteld door de genade. Op dit ultieme moment zal je zeggen: "Ik sterf niet, ik ga over naar het Leven". Bid dat die genade jou wordt verleend.

7 september

Gisteren hing een sluier van droefheid over je hart. Vandaag is de zon er weer. Elke dag kan de vreugde opnieuw in je uitbreken! Verenig je elke morgen met de hymne die door duizenden zielen wordt gezongen: "Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer, treedt voor Zijn aanschijn met jubel" (Ps.100, 1-2). Jezus richt zich tot de mensen met het verlangen de schat, die zijn Vader hem heeft toevertrouwd, mee te delen: "Dit zeg Ik u, opdat Mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden" (Joh.15, 11).

8 september

Vreugde en dankzegging vervullen vandaag je hart. De Kerk viert een stralende verjaardag: de geboorte van Maria, de Moeder van Jezus. Ze is door God uitverkoren om ons de Zon der gerechtigheid, Christus, onze God te schenken. Aan Haar is het te danken dat je onder de herdersstaf van de Goede Herder staat, dat je leeft in veiligheid en dat jou broeders gegeven worden tot de uiteinden der aarde. Met hen ben je door de Zoon van je zonden verlost. Juich vandaag van vreugde.

9 september

Ook jij "gaat ten onder naar de uitwendige mens", jouw "innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag" (2 Kor. 4, 16). Deze vernieuwing laat je toe, duidelijker "de onzichtbare dingen" te zien die "eeuwig duren" (2 Kor. 4, 18). Behoed zorgvuldig dit vermogen dat door het geloof wordt gevoed.

10 september

Het is op de hoogte van een berg dat Jezus het Goede Nieuws van de Zaligheden geopenbaard heeft. Het lijkt wel de omgekeerde wereld; in feite is het de verheerlijkte, herschapen wereld. Met jouw christelijke broeders kreeg je de opdracht de Zaligheden bekend te maken, door ze te beleven en te verkondigen. Je zal ook behoren tot de ontelbare menigte tot wie Jezus roept: "Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de Hemel" (Mt.5, 12).

11 september

De geschiedenis werd overspoeld met het bloed van de martelaren. Moet dat jou bedroefd maken? Ja zeker, maar in het vooruitzicht van de eeuwigheid, heb je daarin ook nog een reden om in vreugde uit te barsten. "Laten wij ons verheugen met de martelaren. Ze hebben overwonnen door het Bloed van het Lam. Daarom heersen zij met Christus", zo klinkt de openingszang van de Eucharistieviering van verscheidene martelaren. Inderdaad "Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we met Hem leven. Als wij volharden, zullen we met Hem heersen" (2 Tim.2, 11-12). Moge de Heer jou onophoudelijk in Zijn liefde aannemen, en moge Hij jou het nieuwe leven , waarmee Hij jou vervult, intenser laten beleven.

12 september

Wat ben je gelukkig te weten, dat de zucht naar het geluk een zoeken is naar de Heer! Hoeveel zielen zoeken het geluk niet zonder het ooit te bereiken! Ze zoeken het waar het niet te vinden is. Het verlangen van het menselijk wezen is het Oneindige. Het Oneindige is God. Jezus heeft jou de ware natuur van God geopenbaard. Je bent niet meer op zoek, want je hebt "het enige geluk" gevonden (Ps.16, 2). Zeg tegen je broeders dat het geluk in hun bereik is, en dat heel hun leven niet voldoende is om het te onderzoeken.

13 september

Hou van de rustige tussenpozen waarin je met de Heer kunt spreken. Hij laat zich vinden, vooral "in het suizen van een zachte wind" (1 Kon.19, 12). Ga weg van het lawaai en de gejaagdheid. Bid dat er een tijd mag komen waarin de mensen elkaar ontmoeten in de helderheid van de stilte bij een verborgen bron, de goddelijke Bron.

14 september

Jezus stelt je dikwijls de beslissende vraag die Hij tot driemaal toe stelde aan Simon Petrus: "Bemint ge mij?" (Joh.21, 15). Welke is die waarachtige liefde waarmee Jezus bemind wil worden? Dat is vooral de liefde waarmee je jouw naasten lief hebt. Pas daarna mag je bij Hem komen: "Heer Gij weet alles, Gij weet dat ik U lief heb". En Jezus, die vandaag op het Kruis verheven alle mensen tot zich trekt, zal je zeggen: "Volg Mij" (Joh.21, 19). Wees zo Zijn getuige, waar je leeft en werkt.

15 september

Wees niet zoals de apostelen die op het moment dat Jezus hen ging verlaten om naar de Vader terug te keren, nog dachten dat de verrezen Christus het rijk van Israël zou herstellen. Als antwoord op hun belachelijke verwachting kondigt Hij de komst van de Heilige Geest aan, Die hen zal verlichten voor hun opdracht in Zijn dienst. Hun opdracht en die voor alle toekomstige discipelen, ook voor jou, is die om overal in de wereld getuige te zijn. Ze zal voortduren tot de wederkomst van de Heer in Zijn glorie. Wat zijn die dingen eenvoudig! Zeg aan je broeders zich het hoofd niet te breken. Het Goede Nieuws is kristalhelder als het levende water van een bron die ontspringt aan de voet van het Kruis, waar Maria aan Johannes en jij met Johannes aan Maria werd toevertrouwd.