Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 31 juli

BOODSCHAPPEN VAN 16 T/M 31 JULI

16 juli
Het kruis waarvan Christus verlangt dat je het met Hem draagt, dient om in jou te kruisigen wat nog van je hoogmoed overblijft. Die rest is een hindernis voor het in jou binnenstromende goddelijk licht. Het belet jou helemaal 'licht' te worden dat "het Licht der wereld" (Joh.9,5) weerkaatst. Haast je om geheel en al volgeling te worden. Jezus heeft zo velen nodig om Zijn Rijk uit te breiden.

17 juli

Blijf dikwijls in aanbidding voor het Allerheiligst Sacrament. Elke aanbidding brengt je dichter bij de top waar de mozaïek van je leven in zijn pracht ontplooid zal worden. Het zijn ontelbare stappen op de weg naar heiligheid. Laat in die ogenblikken van aanbidding liefdesverzuchtingen uit je hart vloeien, die als wierook naar de Hemel opstijgen; uitingen van liefde voor de werkelijke Aanwezigheid van de Heer.

18 juli
Heb niet alleen belangstelling voor het nieuws van je omgeving of je land, maar ook voor de gebeurtenissen van de hele wereld. Ontcijfer ze vanuit het Evangelie. Vul dit werk aan door het opdragen aan de Heer van hemel en aarde, van al die gebeurtenissen, goede en slechte, belangrijke en mindere. Bid dat alle dingen tot Zijn eer mogen bijdragen. Elk gebed is als een zonnestraal die de koude harten ontdooit en licht brengt in een met duisternis overdekte ruimte. Naast je staand, ben ik gelukkig je zo te zien handelen.

19 juli

Christus is "de enige Middelaar tussen God en de mensen" (1Tim.2,5). Hernieuw onophoudelijk jouw innig samenzijn met Hem, de rechtvaardige en getrouwe God, "lankmoedig en groot in liefde en trouw" (Ex.34,6). Je behoort tot het volk dat Zijn Naam draagt. Wees altijd aan het werk voor de Heer, zoals Mozes na de afvalligheid van zijn volk. Spreek ten beste voor de wereld die aan de macht van het kwaad is overgeleverd. De voorspraak van Jezus' volgelingen maakt deel uit van de mysterieuze strijd tussen het licht en de duisternis. Je behoort definitief tot "de goede soldaten van Jezus Christus" (vgl.Tim.2,3). Zo strijd je "de goede strijd" (Tim.1,18). De beloning voor deze strijders is roemvol.

20 juli
Je hebt Christus nodig als je enige Redder, een levensnoodzakelijkheid. Ook Hij heeft je nodig, voor de aanbidding die zoveel beledigingen goedmaakt, nodig als "herstel van de ruïnes" (Jes.58,12), opeengestapeld door de slechtheid van zoveel mensen. Hij heeft je nodig om de door twijfel en ontmoediging de verwarde harten weer te bemoedigen, om bevreesde zielen weer vreugde te brengen, om de door duisternis der zonde verdwaalde zielen tot Hem te leiden. Denk er niet alleen aan om je eigen noden aan Christus voor te leggen, denk ook aan de noden van Jezus zelf. Wat een heerlijke opdracht is dat! Dit is de grootheid van de mens, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Wees je er goed van bewust.

21 juli

Je bent een deeltje van de Liefde in actie. Overweeg dikwijls het leven van Christus. Het bevat alle onderricht dat je nodig hebt. Hij is de volmaakte Liefde in actie. Beschouw de vruchtbaarheid van Zijn leven tot heil van Zijn volgelingen, de hele geschiedenis door, de voorbije en toekomstige eeuwen.

22 juli

"Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is Zijn erbarmen! Begeeft u in optocht met lovertakken" (Ps.118,1.27). Het leven van de christen is een viering, een feest, of het zou het minstens moeten zijn, een vreugdevol dagelijks feest. Roep de Geest van liefde en leven aan zodra de vreugde jou verlaat. Moge Hij jou het feestgevoel teruggeven. Laat de tegenslagen van het leven jouw vreugde en de vrede van Christus niet overrompelen. Ik ben zo gelukkig bij je als je feest viert. Het is een voorsmaak van ons "van aangezicht tot Aangezicht" samenzijn met God.

23 juli

"God bevordert in alles het heil van wie Hem liefhebben" (Rom.8,28); alles, ook de beproevingen die je doorgemaakt hebt en nog doormaakt. De schepping, de mens inbegrepen, is nog "in barensweeën". Ze "zucht", en "ook wij zuchten innerlijk in afwachting van de verlossing van ons lichaam" (Rom.8). Stel je deze beelden voor. Verwelkom de Geest Die jouw zwakheid te hulp komt, want zonder Hem kan je niet bidden zoals het hoort. De verstrooidheid die jouw zwakheid is, verdringt de verzuchtingen van je hart die zich harmonisch willen ontplooien.

24 juli

Er zijn altijd schisma's en strijd geweest in de schoot van de Kerk, de ongerepte Bruid van Christus. Ze zijn meestal veroorzaakt door valse meesters die met hun nieuwe leer de mensen "naar de mond willen praten" (2.Tim.4,3). Het zijn vrijwillige of onbewuste instrumenten van de "Vader der leugen" (Joh.8,44). Godzijdank is er een gezag dat de macht heeft te beslissen. Petrus en zijn opvolgers, in vereniging met de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, hebben altijd met gerust gemoed kunnen zeggen: "De Heilige Geest en wijzelf, wij hebben beslist..." (Hand.15,28). Vandaar de blijmoedigheid van geest van de discipelen in gemeenschap met Petrus, zoals in jouw geval door pure genade.

25 juli

Na de dood van de apostel Jocobus, broer van Johannes, hebben de christenen zich verspreid en nieuwe christengemeenten gevormd. Telkens als de leerlingen zich onder elkaar als broeders gedragen, als zonen van dezelfde Vader, verheugt Christus zich. Ze vormen dan de volmaakte gemeenschap die gelijkt op de eerste christengemeente (Hand.2,40-47). Dit is niet voorbehouden aan de kloostergemeenschappen of aan de charismatische vernieuwing. De hele christengemeenschap moet zo leven: de parochies door zich te laten inspireren door dit evangelisch ideaal, ook de rijke Kerken in hun verhouding tot de arme- of vervolgde Kerken. Indien de christenen de verkondigde evangelische liefde niet beleven, verraden ze het Evangelie. Jezus vermaant Zijn leerlingen: "Waarom noemt ge Mij: Heer, Heer! als ge niet doet wat Ik zeg" (Lc.6,46). Wie niet handelt naar het Evangelie, bouwt een huis zonder fundering. Wanneer de storm komt, zal de vernietiging totaal zijn. Zeg dat verder tegen je broeders in het geloof.

26 juli

"Zachtmoedig en nederig van hart" (Mt.11,29) zoals Hij was, heeft Jezus niet geaarzeld een zweep van koorden te maken om de geldwisselaars en de kooplui uit de heilige Tempel van Jeruzalem te jagen. Zijn gebaar is een wondervol getuigenis voor het gewijde karakter van de Tempel. Als volgeling van Jezus is elke christen een tempel van God, bewoond door de Heilige Geest (vgl.1Kor.3,16). Het lichaam van de mens deelt in het gewijde karakter van de Tempel van Jeruzalem. Hoe zou dan de Heer niet uitvaren tegen gelijk welke bezoedeling die dit lichaam ontheiligt of doodt. Verkondig met de Kerk, "te pas en te onpas" (2Tim.4,2) deze fundamentele waarheid die de wereld niet ziet.

27 juli

Door de Heilige Geest ben je "opnieuw geboren", wedergeboren vanboven uit de Geest (vgl.Joh.3). Zeker, na deze tweede geboorte blijft het vlees zijn zwaarte en zwakheid behouden. Uit de Geest geboren, wordt je menselijke natuur vanuit het goddelijke omgevormd. Die gave van de Geest komt van Christus. Loof God daarom met je mond.

28 juli

Bid dikwijls voor de verdeelde, verscheurde en gescheiden koppels. Herinner de echtgenoten uit je omgeving aan de sterke woorden van Jezus over het huwelijk (Mc.10,1-12). Bid de Heer de vrede en de harmonie in de gezinnen te vergroten zodat ze kleine paradijzen op aarde zijn.

29 juli

De christenen zouden geluk moeten uitstralen. Ze hebben "de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh.14,6) ontdekt. Jezus leidt je naar de Vader, na Hem aan jou geopenbaard te hebben. Hij is de Waarheid. In Hem ontdekt men de ware zin van het leven. Zijn Evangelie geeft toegang tot de hele Waarheid waarnaar de mensen op zoek zijn. Hij is het Leven; Hij alléén leidt naar het eeuwig leven; Hij is de bron van alle leven met de Vader en de Heilige Geest. Wees verheugd over deze kennis, die bij zoveel mensen nog ontbreekt.

30 juli

Het kwaad op aarde is sterk. Het komt van de duivel die verwoed de wereld wil ketenen. Maar Christus overwint de duivel. Hij heeft de band der liefde geschapen waarvan de schakels ontoegankelijk zijn voor "de moordenaar van de mensen vanaf het begin" (Joh.8,44). Voel je volledig veilig als een schakel in deze liefdesband.

31 juli

Ga binnen in de volheid van Christus, zoals de apostel Paulus. Herlees het begin van zijn eerste brief aan de Korintiërs. Vanaf de eerste tien verzen vermeldt hij vijftien maal de naam van God en die van Christus. In deze volheid zijn de christenen één. Verdraag niets dat die eenheid verbreekt. Vermaan met zachtheid en nederigheid de broeders die de eenheid van hart en de eenheid van geest verstoren.