Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 31 augustus

BOODSCHAPPEN VAN 16 T/M 31 AUGUSTUS

16 augustus
Doorgrond voortdurend de mysteries van God. Aan je zoektocht zal nooit een einde komen, maar je zal voortgang maken. Schat het begrijpen van deze mysteries hoger dan alle menselijke wetenschap en alle rijkdom. Vraag de geest van onderscheiding, doorgrond de Wijsheid Gods "als een speurder naar verborgen schatten" (Spr.2,4). "Dan zult ge gerechtigheid verstaan en recht, rechtschapenheid en alle goede wegen" (Spr.2,9). Wees de intieme vriend van de Wijsheid.

17 augustus
De Kerk is het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem van boven. Luister naar wat de Heer van haar zegt: "Vrede laat Ik haar toestromen als een rivier, de luister van de volken als een beek die buiten zijn oevers treedt. Haar zuigelingen worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: in Jeruzalem zult gij getroost worden. Zielsblij zult gij het aanschouwen" (Jes.66,12-14). Wees trots omdat je deel uitmaakt van de Kerk. Dat is je kostbaarste schat.

18 augustus
Bid dikwijls voor de verdwaalden waarvan de apostel Paulus zegt: Zij leven "als vijanden van Christus' Kruis. Zij zijn op weg naar hun ondergang, hun buik is hun god, in hun schande stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse" (Fil.3,18-19). Bid dat ze hun ware identiteit vinden, die van levende wezens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Moge de Heilige Geest hen ontrukken aan de macht van "de moordenaar der mensen vanaf het begin" (Joh.8,44).

19 augustus
Jezus stelt ook aan jou de centrale vraag die Hij te Caesarea van Filippus aan zijn leerlingen stelde en die Hij de eeuwen door aan zijn leerlingen stelt: "Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" (Mat.16,15). Met Petrus heb je vanuit het hart getuigd van je geloof: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God" (Mt.16,16).

En Jezus noemt gelukzalig wie deze geloofsbelijdenis uitspreekt. In Zijn ogen ben je gelukzalig, niet door verdiensten, maar door de Heilige Geest die je deze Waarheid openbaart.

20 augustus
De gemeenschap tussen gehuwden, is de grondslag van de mensengemeenschap. Het gezin is heilig. Dat is een groot mysterie. Het is zo groot dat het de verhouding van Christus tot zijn Kerk uitbeeldt. Als echtgenoten en ouders zijn ze medewerkers van de genade en getuigen van het geloof. Wees trots, indien je gehuwd bent, deel te mogen nemen aan dit grote mysterie. De echtgenoten en hun kinderen plukken mooie vruchten van hun geloof: ze leggen een kostbaar getuigenis af tegenover de wereld. Het voorbeeld van een christelijk gezin is aanstekelijk voor mensen van goede wil. Wij, hun Engelbewaarders, verheugen ons te zien hoe de gelukkige gezinnen opfleuren zoals jij je verheugt bij het zien van een heerlijke bloementuin.

21 augustus
Verwezenlijk elke dag opnieuw je innerlijke eenheid. Je bent niet beveiligd tegen beproevingen, en de strijd tegen de machten der duisternis zal duren tot het einde van de wereld (Mt.24,13). Met Gods genade en je eigen medewerking met de genade zal je de eenheid behouden of ze herstellen als ze is aangetast. Daar begint jouw geluk.

22 augustus
Respecteer elk menselijk wezen, zelfs als het afgedwaald is. Heb hem lief als een ander ik. Wees op uitnodiging van Christus heldhaftig door goed te doen allen die je haten, en bid voor wie je belasteren (Mt.5,43-44). Met Maria, Koningin, bidden we vandaag voor de redding van alle mensen.

23 augustus
Heb je medemens lief. "De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood" (1 Joh.3,14). Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden" (1 Joh.3,18). Alleen zo kun je de lof des Heren bezingen. Je leven lang zal je ervaren hoe goed Hij is, want eeuwig is Zijn liefde en trouw.

24 augustus
Houd niet op te groeien door werken in het geloof. "Mijn Vader is tot op de dag van vandaag voortdurend aan het werk, en ook ik houd niet op met werken" (Joh.5,17). Daarvoor volstaat het Zijn Woord in het Evangelie te beluisteren, en te geloven in de Vader, in Zijn almacht en Zijn oneindige liefde. - Zeg vandaag in het evangelie tot Jezus met de apostel Natanaël (Bartolomeus): "Gij zijt de Zoon van God". Zo zal je het eeuwig leven verwerven, want je bent reeds van de dood naar het leven overgegaan (Joh.5,24).

25 augustus
Eet ook jij, in navolging van Christus, met "de tollenaars en zondaars" van deze tijd. Jezus is immers gekomen, niet om de gezonden, maar om de zieken te redden. Hij is gekomen, niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars (Mc.2,16-17). De rechtvaardigen volgen Hem getrouw, het is helemaal niet nodig dat de Heer hen roept. Door met de zondaars om te gaan, straal je wat licht van Christus op hen af. Dat is de roeping van de leerling.

26 augustus
"De Hemel verkondigt Gods heerlijkheid, en het uitspansel toont ons het werk van Zijn handen" (Ps.19,2). Wat een geluk voor jou die het ongehoord geluk hebt te leven in een tijd waarin de mens steeds meer en op wondervolle wijze dieper in het heelal doordringt. Deze peilingen van miljarden lichtjaren, niet alleen naar sterren die lijken op de zon, maar naar melkwegstelsels die elk miljarden zonnen tellen, getuigen van de oneindige macht van de Schepper. Wat is het goed om je met liefde te buigen over het waardevol schepsel dat je bent ten opzichte van het heelal, het lief te hebben in de enige Zoon, en in jou de woning van de Heilige Geest te vestigen. Beschouw je nooit als klein wanneer heel jouw wezen gecentreerd is op God en in Hem. Je bent bijzonder kostbaar in de ogen van de Schepper, kostbaarder dan het stoffelijk heelal. Daarom heeft Hij mij als jouw bewaarder naast je geplaatst. Wat ben ik gelukkig de behoeder te zijn van zo'n "wonder" (Ps.139,14)!

27 augustus
Christus heeft je verlost van alles wat niet bijdraagt tot jouw geluk. Hij heeft je verlost van de vrees die in het hart van de mens huist sedert de verwijdering uit het Eden. Zing met de psalmist: "De Heer is mijn Licht en mijn Leidsman, wie zou ik vrezen; de Heer is de Beschermer van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?" (Ps.27,1). In je hart, dat zich geheel aan de Heer heeft toegewijd, is er alleen nog plaats voor lofprijzing en vreugde. Telkens als je Hem bezingt, zing ik met je mee.

28 augustus
De christenen zijn één en verbonden tot één volk. Hun verbondenheid dient zich te uiten in getrouwheid aan de eucharistische samenkomsten, vooral op zondag, de dag des Heren. "Laten we elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde. Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten we elkaar moed inspreken" (Heb.10,24-25). Neem deze aansporingen letterlijk op. Een ogenblik aandacht en een aanmoedigend woord doet wonderen. Oefen je in deze fijngevoelige beleefdheid van de christen. Treed uit jezelf, wend je tot anderen.

29 augustus
De dood van de christen lijkt op het ontpoppen van de vlinder na de dood van de rups. Het is een opstijgen naar de Hemel na het lange en moeilijke voortschrijden op aarde. De christen sterft in Christus, hij zal in Hem leven (2Tim.2,11). "Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn" (Fil.1,23). De dood is niets anders dan de aankomst van de aardse pelgrimstocht. Zeg met de Poverello van Assisië: "Gezegend zijt Gij, mijn Heer, voor zuster lichamelijke dood, aan wie geen enkel levende mens kan ontsnappen". Je vlees is geheiligd omdat het Woord vlees geworden is. Het zal worden omgevormd in een geestelijk lichaam na de dood van het aardse.

30 augustus
De heiligen, en onder hen al jouw naasten die zich bij hen gevoegd hebben, versterken de Kerk in heiligheid. Ze spreken ten beste voor de zielen van hen die nog in de banden van het vlees zijn. Ze komen voor jou tussenbeide. Reken op hun voorspraak. Hun liefde is een grote hulp in jouw blijvende zwakheden. Versterk de gemeenschapsband met hen. Vormen ze samen met de gelovigen die op aarde pelgrimeren niet de gemeenschap der heiligen, verbonden in het Lichaam van Christus?

31 augustus
Door het doopsel en het geloof ben je toegetreden tot het volk Gods, gezuiverd door het Bloed van Christus. Je maakt deel uit van "een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie" (1Petr.2,9). Bemerk jouw waarde in de ogen van de Heer. Ze is oneindig. Ze is een deeltje van de liefde die de Vader koestert voor Zijn Zoon, en die de Zoon in de Geest voor de Vader heeft.