Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 01 - 15 april

BOODSCHAPPEN VAN 1 T/M 15 APRIL

1 april

Eerbiedig altijd de waarheid. Ze behoort jou niet toe. Maak ze niet mooier en misvorm ze niet. Elke waarheid behoort aan God; ze maakt deel uit van de kosmos. Leugens storen deze orde en ontregelen ze. Het kwaad verricht door een schepsel en het beeld van God, blijft door zijn gevolgen nooit in de individuele sfeer. Het deelt zich mee aan de hele schepping. Evenzo vergroten de waarheid en de eerbied voor de waarheid haar geestelijke schoonheid. Reinig je hart door het gebed, de verheffing van je daden en bedoelingen, de zuiverheid van de blik die je op personen en dingen laat rusten.

2 april

Laat in jouw geest geen nijd en nog minder jaloezie toe. Deze ondeugden misvormen de ziel. Neem afstand van rijkdom. Je zult dan gemakkelijker vorderingen maken voor het Rijk der Hemelen waarvoor je je reeds geëngageerd hebt. Kruisig "het vlees en zijn hartstochten en begeerten" (Gal.5,24). Laat je leiden door de verlangens van de Heilige Geest. Je hebt het einde van deze weg nog niet bereikt.

3 april

Het gebed is een 'hart-aan-Hart' zijn met God. Zonder deelname van het hart is het gebed maar een flauwe afstraling van de verliefde samenspraak tussen de ziel en haar Schepper. Moge heel jouw bidden een gebed worden van het hart. Behoud de drang van de geest, laat de vrije loop aan het levend water dat uit je hart vloeit. Het is het hart dat het Hart van de hemelse Vader beroert. De Zoon is het Die Hem jouw gebed aanbiedt en de Heilige Geest in je Die jou helpt het door je hart te laten stuwen. Zo ben je nooit alleen in jouw bidden. De Geest werkt in je, en ik bid met jou.

4 april

Bid dikwijls voor de eenheid van de christenen. Dat is de vurigste wens van Jezus. "Opdat allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U; dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt" (Joh.17,21). Bid met christenen van andere belijdenissen. Dat zijn mijlpalen op de weg naar de volmaakte eenheid. Ze zal het werk zijn van de Heilige Geest.

5 april

Aarzel niet om in jouw smeekgebed je op te stellen als "de onbescheiden vriend" (Lc.11,5-12), als het jouw geestelijke groei of die van je dierbaren ten goede komt. Doe een nieuwe poging. Je zult tenslotte ontvangen wat je vraagt. "Vraagt, en men zal u geven" (Lc.11,9) belooft de Heer. Herinner je dat het "Rijk der hemelen zich met geweld baan breekt" en dat "geweldenaars het buit maken" (Mt.11,12). Doe telkens een nieuwe poging totdat je gebed verhoord wordt.

6 april

Blijf niet stilstaan bij je zonden uit het verleden. Je hebt vergeving gevraagd, je hebt ze gekregen. En "uw fout is uitgewist" (Jes.6,7). Alléén het huidige ogenblik en de toekomst tellen. Beleef het nu-moment in het licht van de Heer en in gehoorzaamheid aan het Woord. Word zelf een weerglans van het "Licht der wereld" (Joh.8,12). Dat is je roeping.

7 april

Twijfel nooit, zelfs geen moment, aan de vriendschap van Jezus, je enige Redder, noch aan de liefde voor jou van de hemelse Vader. Wat zou je kunnen overkomen met zo'n Vader en zo'n Vriend Jezus, Zijn Zoon? Verheug je, en moge jouw vreugde blijvend zijn.

8 april

Zie in alles wat je tijdens de dag overkomt de hand van God. Zelfs als je geen enkele zin vindt in menige omstandigheden, volgen de dagen elkaar op naar een plan dat je nog hier beneden of in het hiernamaals geopenbaard zal worden. Wees er zeker van dat God over je waakt; Hij heeft mij daarom als jouw bewaarder aangesteld. Weet, dat je met liefde omringd bent, ondergedompeld in het goddelijke.

9 april

Ban elk vooroordeel uit je hart. Dat de inwoners van een Samaritaans dorp Jezus' gastvrijheid weigerden, kwam doordat hun hart gesloten was door vooroordelen (vgl.Lc.9,51-56). Veel christenen zijn verhard door dwaze vooroordelen. Elk vooroordeel verwondt de liefde.

10 april

Zet jij, als volgeling van Jezus, jouw lamp op een standaard en verberg ze niet. Zij, die bij je binnenkomen of zij bij wie jij binnenkomt, zullen zich verheugen op dat licht. Moge jouw geloof een licht zijn. De wereld is er zo zeer van verstoken. Jezus zendt de zijnen overal en zegt hun: "Gij zijt het licht der wereld" (Mt.5,14).

11 april

Soms ontbreekt het jou aan moed. Zoals Stephanus moet je, indien nodig, de mensen duchtig terechtwijzen. Die diaken vreesde niet tegen de hogepriester en het Sanhedrin uit te varen: "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor, nog altijd weerstreeft gij de heilige Geest" (Hand.7,51). En ze sleepten hem buiten de stad en stenigden hem.

Verkondig tot elke prijs de waarheid op het aangewezen moment. Doe het altijd. met zachtheid en deemoed. Dat kan samengaan met de vastberadenheid waarmee men de waarheid van Christus dient voor te houden aan al wie in dwaling is.

12 april

Hernieuw elke dag de gave van jezelf in je Godgewijd-, gezins- of huwelijksleven. Ga eens na hoezeer je daarin bevoorrecht bent. Door de blijvende gave van jezelf voldoe je aan dit voorrecht. Het gezin benadert nog het best het beeld van de Drie-eenheid. Het is heilig. Ik ben zo gelukkig jou met je gezin verenigd te zien in het Hart van God en met mij en de engelbewaarders van de andere gezinsleden. Wij zijn jullie boodschappers. Zend ons uit. Jullie doen het zo zelden. We staan tot jullie dienst.

13 april

Overweeg wat de apostel Paulus schrijft over het lichaam en volg zijn raad (1Kor.6,12-20). Ja, verheerlijk God door je lichaam, de tempel van de Heilige Geest.

14 april

Als hij Jezus naar zich toe ziet komen, zegt Johannes de Doper: "Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt" (Joh.1,28). Stel je een moment de wereld voor zonder het Lam Gods. Dat is onmogelijk Alles wat mooi en goed is, zuiver en groot, heb je te danken aan het Lam Gods, aan de Hemelse Vader en aan Zijn Geest. Zij werken in je door de Heilige Geest. Het Lam Gods heeft rustpunten nodig. Wees voor Hem een betrouwbaar en moedig oponthoud.

15 april

Neem afstand van wat je familie van je denkt en zegt. Jezus zelf heeft het onbegrip van zijn verwanten moeten doorstaan. Toen Hij eens "naar huis" terugkeerde, stroomde zoveel volk samen "dat ze niet eens gelegenheid hadden om te eten". Geprikkeld zeiden zijn verwanten: "Hij is niet meer bij zijn verstand" (Mc.3,20-21). God alleen peilt de diepte van het hart. Verheug je als Hij er woorden in aantreft tot Zijn eer.