Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 01 - 15 oktober

BOODSCHAPPEN VAN 1 T/M 15 OKTOBER

1 oktober

Ge zult "op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld" worden (Jes.66, 11). Deze passage van de profeet Jesaja heeft de karmelietes Theresia van Lisieux zo getroffen, dat de hemel en de aarde haar nu vieren. Ze was zozeer in haar hart geplant dat de wonderbaarlijkste bloem onder alle spiritualiteiten de eeuwen door daaraan ontloken is: die van de "Kleine Weg". "Nooit zijn teerdere en melodieuzere woorden mijn ziel komen verblijden!" schrijft de "kleine" Theresia in haar autobiografie. Tijdens haar leven bad ze vurig tot haar Engelbewaarder. Moge zij nu, samen met mij, jou voorbereiden op het grote feest van morgen, dat door de Kerk aan de Engelbewaarders is toegewijd. Morgen is het mijn feest, en jouw feest met mij, jouw gezel voor de eeuwigheid.

2 oktober

Vandaag vieren Hemel en aarde de duizenden Engelbewaarders van mensen, levenden en doden. Het is ons feest, van ons beiden, voor eeuwig onscheidbaar. In het openingsgebed van de Mis van de Engelbewaarders vraagt de Kerk aan de Heer dat zij jou "blijven beschermen en behoeden, om eens de vreugde te kennen met hen te leven in eeuwigheid". Voor alle menselijke wezens, kleine en grote, rijke en arme, hebben we adelbrieven. Jezus onderstreept het als Hij zegt: "Hoedt u ervoor één van deze kleinen te minachten, want ik zeg u: zij hebben engelen in de Hemel en deze aanschouwen voortdurend het Aangezicht van mijn Vader die in de Hemel is" (Mt.18, 10).

Ik zal je trouw begeleiden en beschermen op jouw aardse pelgrimstocht. En jij, deel van harte in mijn standvastige lofprijzing en vertrouw je aan mij toe in de uren van gevaar en bekoring. Met liefde gehoorzaam ik aan het bevel van de Heer die me de opdracht gaf jou op al je wegen te beschermen (Ps. 91).

Zeg op dit feest dikwijls de zang: "Looft de Heer, hemelse sferen, boden des Heren, prijst Hem" (Dan.3, 58). Voeg eraan toe: Mijn Engelbewaarder, loof de Heer. En zegen mij die u liefheb! Zo zal je mijn vreugde verdubbelen om jou op de weg van het heil en de vrede te mogen begeleiden.

3 oktober

Na het feest herneemt het dagelijkse zijn gang! De mysteries van het Rijk zijn je door genade geopenbaard; je heb je klein gemaakt naar het verlangen van Jezus (Mt.11, 25). Je kunt nog vorderingen maken op deze evangelische weg. In het Rijk Gods houdt de voortgang nooit op. Ja, ga door met vorderingen te maken in nederigheid en zachtmoedigheid om meer te gelijken op de Heer.

4 oktober

Bid de "Meester van de oogst arbeiders in de oogst te zenden" (Lc.10, 2), vooral Zijn priesters talrijker te maken. Hun voortdurend verminderend aantal is een teken dat de Kerk op de door God gestelde tijd zal verklaren, dat ze niet vreest vernieuwing in te voeren in een tijd waarin de samenleving gemechaniseerd wordt zonder ziel. Alleen de Kerk kan haar een ziel inblazen. Mogen de volgelingen zich ruim openstellen voor de werking van de Heilige Geest! Moge Hij een speciale genade van het priesterschap verlenen aan een groeiend aantal christenen. Bid vurig voor deze intentie.

5 oktober

Overweeg elke dag liefdevol het Evangelie. Roep nu en dan uit, zoals de menigte die getuige was van de genezing van een verlamde die op zijn brancard gekluisterd was: "We hebben nooit iets dergelijks gezien" (Mc.2, 12). En dikwijls zal je zeggen, onder de aandrang van de Heilige Geest, het licht om de Schrift te verstaan: "Ik heb nooit iets dergelijks gehoord!". Moge het Evangelie je dagelijks brood zijn. Het wijst Jezus aan: de Zoon Gods, "de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh.14, 6).

6 oktober

Jezus heeft "door één offer voor altijd hen, die zich laten leiden, tot volmaaktheid gebracht" (Heb.10, 14). De Heilige Geest zegt je wat deze heiligheid betekent: "Ik zal Mijn wetten in hun hart leggen, Ik grif ze in hun geest... Ik zal hun zonden en ongerechtigheden niet langer gedenken" (Heb.10, 17). Juich van vreugde, want voor jou staat de toegang tot de glorie waar Jezus binnenging, wijd open. Ik zal aan je zijde staan wanneer jij er op jouw beurt binnen zult gaan.

7 oktober

Hoeveel christenen doen Jezus nog lijden, door zich meer aan de tradities van de ouden dan aan Zijn onderricht te hechten. Ze lijken op de Farizeeën en de Schriftgeleerden die de Heer met de lippen eren, maar waarvan het hart ver verwijderd is van de liefdevolle en tedere God. "Ze leren slechts mensenwet. Ze laten het gebod van God varen om vast te houden aan overleveringen van mensen" (Mc.7,6-8). Bid voor de talrijke christenen die zo aan rituelen houden dat ze de woorden van Jezus vergeten. Maak jij je hart steeds meer en standvastig in overeenkomst met de voorschriften van het Evangelie, die de opvolger van Petrus zonder ophouden en met kracht in herinnering brengt. Blijf naar hem luisteren. Overweeg zijn Boodschap in het Rozenkransgebed.

8 oktober

Wees op je hoede om niet te bezwijken voor de bekoring van hoogmoed door te zeggen: ik ben gerechtvaardigd door het geloof, ik hoor bij de rechtvaardigen, niets kan mij overkomen. Kijk naar Salomo wiens wijsheid evenwel "groter was dan die van alle Oosterlingen en groter dan alle wijsheid van Egypte" (1 Kon.5, 10). Op zijn oude dag, wanneer zijn wijsheid geen grens had moeten kennen, begon hij veel vreemde vrouwen lief te hebben en dezen "verleidden Salomo tot het dienen van andere goden" (1 Kon.11, 4), hem, aan wie de Heer was verschenen!

Wantrouw bekoringen die als een wolf in de schaapskooi kunnen opduiken als gevolg van de neiging tot het kwaad, trieste erfenis van de val in de hof van Eden. Alleen nederigheid in genade, zal jou blijvend beschermen. Blijf trouw aan de Eucharistie, aan het gebed en aan de intimiteit met Gods Woord.

9 oktober

Het christelijk leven is geen rustige aangelegenheid als een wandeling door een bloemenpark. Het is een strijd. De apostel Paulus herinnert aan Timoteus: "Verkondig het Woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in één woord: geef uw onderricht met groot geduld" (2 Tim.4, 2). Die onderrichtingen van de apostel passen ook in deze tijd, zoals ze dat ook deden in vroegere eeuwen. In de tijd waarin je leeft, maakt zich de voorspelling van de apostel eens te meer waar: "Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar hun eigen smaak, die hen naar de mond praten" (2 Tim.4, 3-4). Strijd de goede strijd tot je laatste adem. Dan zal je, als afsluiting van je leven, de woorden van de apostel herhalen: "Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleindigd, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid" (2 Tim.4, 7-8). En die zal groter zijn dan die jij je kunt voorstellen.

10 oktober

Jezus heeft niet stilgestaan bij vragen aangaande de aantrekking tussen man en vrouw en haar eventuele afwijkingen; Hij gaf grenzen aan die niet overschreden mogen worden. Zo heeft Hij gezegd: "Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd" (Mt.5, 27). De christelijke moraal is veeleisend. De liefde tussen de echtgenoten behoedt voor elke tekortkoming; de genade werkt immers door deze liefde, die door het sacrament gezegend werd.

11 oktober

Laat je daden overeenkomen met je woorden. Heb ontzag voor de woorden van Jezus: "Waarom noemt ge Mij Heer, Heer! als ge niet doet wat Ik zeg?"(Lc.6,46). Als je zo handelt, zaai je wind. Het is je plicht, vruchten te dragen voor het eeuwig leven. Ze zullen overvloediger zijn naarmate je vordert in de navolging van Jezus, in trouw aan Zijn leerschool van zachtmoedigheid en nederigheid.

12 oktober

"Gij zijt met het zegel van de Heilige Geest gewaarmerkt" (Ef.4, 30). Je bedroeft Hem, telkens als jij je laat meeslepen door boosheid. Dat gebeurt steeds minder, maar toch nog. Jij behoort tot "de geliefde kinderen van God" (Ef.5, 1). Zoek dan ook Jezus, zo vol mildheid en tederheid. Daarvoor is het voldoende te leven "in de liefde zoals Christus" (Ef.5, 2), in de liefde zoals de apostel ze beschreven heeft (1 Kor.13). De dag waarop je zo leeft, zal je de top van het christelijk leven bereikt hebben. Je zal er stap voor stap komen, met inspanning, zoals een alpinist de top bereikt. Zelfs je geringste vooruitgang verblijdt mij. Laat niet na mij op te roepen, telkens als je hulp nodig hebt bij deze beklimming.

13 oktober

Buig je elke dag over de woorden van de Heilige Schrift. Stel je niet tevreden ze enkel te lezen. Ze dienen tot meditatie en beschouwing te brengen. Berg ze daarna in je hart, als een voorraad goud in een kluis. En gebruik ze om je weg te verlichten, zoals men dat doet met een lamp. Het woord Gods is de stem die spreekt tot jouw hart. Een intieme, persoonlijke stem, die van Jezus, die je tot Zijn vrienden rekent (Joh.15, 14). Het is mijn vreugde de bewaarder te zijn van een vriend van de Heer Jezus.

14 oktober

Zodra je de innerlijke vrede en de vreugde verliest, kun je aanvallen verwachten van de vijand. De machten van het kwaad bespieden en omringen jou. Ze proberen toegang te vinden tot jouw hart. De vrede en de vreugde van Christus beschermen je als een onneembare citadel. Roep de Heer aan wanneer je voelt dat ze je verlaten. Smeek Hem die vrede en vreugde terug te geven; val de Hemel lastig met jouw noodroep en je zal verhoord worden. Alleen jij opent de poorten van de machten der duisternis. De Heer zoekt jou, om je er tegen te beschermen door de gave van Zijn vrede en vreugde. Denk daaraan, wanneer ontmoediging en twijfel je aanvallen.

15 oktober

Herhaal dikwijls, zoals de H. Teresia van Avila die de Kerk vandaag viert: "Ik ben een dochter (of zoon) van de Kerk". Met haar kan je leren bidden en voortgang maken in de christelijke volmaaktheid. "De liefde is nooit werkeloos" zei ze. Ze stierf terwijl ze prevelde: "Ik ben een dochter van de Kerk".

Wandel een tijd aan haar zijde en laat je inspireren door haar werken. Je zult er veredeld uitkomen. Ze zal je tot de zevende woning van de innerlijke burcht brengen.