Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 01 - 15 juli
  1. BOODSCHAPPEN VAN 1 T/M 15 JULI

1 juli
Herlees in de Bijbel het mooie "Boek van Tobit". De rol van Rafael bij Tobit is als mijn opdracht bij jou, en als die van alle engelbewaarders bij hun mensen. Rafael, "een van de zeven heilige engelen die toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de Heilige" (Tobit.12,15), is niet de engelbewaarder van Tobit, maar een aartsengel die van de Heer tijdelijk die opdracht ontving. Hij begeleidt zijn beschermeling met vaste hand tot het einde van diens reis. Onderweg plukt hij het geneesmiddel voor de blindheid van de vader van Tobit, en een tweede om de duivel uit te drijven die Sara kwelt. Rafael betekent: "God geneest". Hij raadt Tobit aan Sara tot vrouw te nemen en looft haar verdiensten: "Het is een mooi en verstandig meisje" (Tobit 6,12). Hij waakt over Tobit als een moeder over haar kind. En Tobit volgt trouw de raad van de engel. Voordat hij de nieuw gehuwden verliet, maakte Rafael zijn naam bekend.

Het bijzondere is dat Rafael zichtbaar was voor de ogen van Tobit. De Heer schenkt slechts uitzonderlijk dit voorrecht. Hij wil dat het geloof van de leerlingen een vrije hulde van het verstand en de wil is, en ook een totale verbintenis van het hart. Het geloof is het werk van de Heilige Geest in een gewillige ziel.

2 juli
Er zijn twaalf fundamentele waarden van de opvoeding die de ouders hun kinderen van jongs af aan moeten inprenten, door ze voortdurend te herhalen. Hier volgen de eerste drie:
1. Je bent geschapen naar het beeld van God Die liefde is. Word zelf geleidelijk ook liefde.
2. God is je Vader, jij bent Zijn kind; je mag Hem "Vader - Abba" noemen.
3. Blijf altijd voor God als een klein kind voor zijn moeder. Van jongs af aan diep ingeworteld, zullen deze waarden, zoals de ster van de Herders, heel het leven door, een veilige gids zijn; zoals een kompas zullen ze onfeilbaar de goede richting aanwijzen.

3 juli
Drie andere fundamentele waarden van de opvoeding zijn:
4. God is mens geworden in Jezus Christus. Leef naar Zijn voorbeeld. Hij nodigt je uit: "Leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart" (Mt.11,29).
5. Jezus heeft je Zijn vrede en vreugde beloofd, zoals aan Thomas, die we vandaag gedenken. Vraag Hem zonder ophouden die schatten tot je ze verkrijgt. Straal de vrede en vreugde van Christus rondom jou uit; daarvoor zijn ze jou gegeven.
6. Jezus wil dat je "zout der aarde" (Mt.5,14) en "licht van de wereld" bent (Mt.5,14), en door je "goede daden" het evangelie verkondigt.

4 juli
De drie volgende fundamentele waarden van de opvoeding luiden:
7. Bemin hen die je kwaad doen, en bid voor hen die je vervolgen (vgl.Mt.5,43-48). Zo zal je werkelijk een kind zijn van de hemelse Vader en "volmaakt" als Hij.
8. Maak je niet bezorgd over de toekomst, zelfs niet over de dag van morgen. Daar hangen de vrede en de vreugde van Christus van af. "Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed" (Mt.6,34), zegt Hij.
9. Denk zoals de Heer, neem de zienswijze van de wereld niet over. De dagelijkse omgang met de Heilige Schrift zal het denken van God in je hart wortel doen schieten.

5 juli
Als laatste fundamentele waarden van de opvoeding vernemen we:
10. Kijk naar de zondaars met de barmhartige blik van Jezus. Oordeel niet. Bid opdat ze Gods liefde ontdekken.
11. Wees trots op je christelijk geloof en op de Kerk. Moge Christus van je zeggen: Ik ben trots op jou!
12. Neem Maria bij je op, zoals de apostel Johannes (Joh.19,26). Ze leert je zonder ophouden te bidden, en de schepselen en de dingen te zien met de blik van Jezus. Help de goede Herder om in jou deze waarden te realiseren, om je te leiden buiten "de modderige omheining van de zonde", buiten het bereik van Satan "de Prins van deze wereld". En doe hetzelfde telkens als je voor anderen dient te zorgen. Dring er bij de ouders op aan om deze twaalf waarden in de opvoeding van hun kinderen te integreren door ze in de kindertijd en de jeugd onophoudelijk te herhalen. Daartoe moeten ze eerst zelf doordrongen zijn van deze twaalf waarden.

6 juli
Er is in jou een stromende bron van levend water dat zich verspreidt zonder dat je het opvangt. Dat is de Heilige Geest. Hij alleen geeft je volledig inzicht in de mysteries van Christus. Hij leidt je, door Christus, naar de Vader met oneindige verzuchtingen van tederheid. De gaven die Hij jou schenkt zijn veelvoudig en rijk. Hij begeleidt je in de wijsheid die jouw geloof vervolmaakt in de volheid van de Waarheid. Hij is jouw Licht voor het begrijpen van de Heilige Schrift waarvan je zoveel houdt. Hij is jouw Vertrooster in de pijn. Wees je meer bewust van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Je bent Zijn tempel. Hij is jouw leven. Hij is het Leven.

7 juli
Sommigen stellen ondoorgrondelijke vragen; ze lopen gevaar zich in een afgrond te storten. Zo bijvoorbeeld: "Waarom heeft God, de Levende in eeuwigheid, Hij die is, Die was en Die komt, meer dan vijftien miljard jaren geleden het heelal geschapen?" Waarom heeft Hij een eeuwigheid gewacht om Zijn enige Zoon mens te laten worden, en om Zijn liefde te vermenigvuldigen? Houd op met dergelijke vragen. Ze zijn ijdel en leiden slechts naar bespiegelingen. Wat je in het hiernamaals geopenbaard zal worden, overstijgt oneindig wat je nu kunt overdenken. Aanvaard op aarde je grenzen, leg je toe op je roeping: in de korte tijd van "de grote verdrukking" (Apok.7,14) die je doormaakt, een deeltje te worden van Gods Hart, door onophoudelijk in liefde te groeien.

8 juli
De Heer is oneindig edelmoedig. Zijn mildheid schittert in de heerlijkheid van de natuur, in het koninklijk behandelen van trouwe zielen. Leer een atoom van de goddelijke mildheid in je leven over te brengen: door je liefdevolle nabijheid bij de anderen, wie ze ook zijn, door de mildheid vooral van je liefde voor de Heer, ook voor mij, je Engelbewaarder.

9 juli
"Ik zoek mijn eigen wil niet, maar de Wil van Hem die Mij zond" (Joh.5,30). Volg Jezus na en je zult de geliefde Vader vinden. Hij bevindt zich op de smalle weg der gehoorzaamheid aan Zijn Wetten en Zijn Wil.

10 juli
Leef naar de woorden van het Evangelie. Vermijd erover te praten. De boekenkasten in de bibliotheken puilen uit met uiteenzettingen van de Heilige Schrift. Ze zijn leeg als ze het laaiend vuur van de liefde in de zielen niet ontsteken. De wereld vraagt niet zozeer naar een spreken over de vrede en de vreugde die Jezus beloofde aan wie Hem liefhebben, maar naar het levend voorbeeld van de leerlingen.

11 juli
Wanneer je iemand ontmoet die lijdt, blijf dan staan en zie hoe je hem kunt helpen. De trouwe christen heeft de roeping van de barmhartige Samaritaan (vgl.Lc.10,29-37). Tot iedereen, ook tot jou, zegt Jezus: "Ga dan en doe gij evenzo". Er is zoveel lijden dat je kunt verzachten: lijden van de eenzame mens, van echtgenoten die elkaar verscheuren, van de misprezen migrant, van de verlaten zieke, van de arme in nood. Je zult geoordeeld worden naar je werken van barmhartige Samaritaan.

12 juli
Richt ergens een heiligdom op, te beginnen met je huis dat een heiligdom moet zijn. Dat zal vooral een lichtpunt zijn, door de hemelse Vader gezegend, als Hij vanuit de Hemel de duizenden lichtpunten ziet waar de volgelingen van Zijn enige Zoon werkzaam zijn.

13 juli
De Prins van deze wereld en zijn legioenen drentelen rond de zielen en zoeken een opening om binnen te dringen en te verwoesten. Rust je uit "met het pantser van geloof en liefde" (1Tess.5,8). Het is ondoordringbaar voor het kwaad. Ontvang met oneindige dankbaarheid de vrede en de vreugde van Christus. Het zijn goddelijke tekenen die de duivels op de vlucht jagen.

14 juli
Je zou de glimlach van Jezus moeten zien! Je zou verlangend uitzien naar Zijn komst, en als Hij aan je deur klopt, zou je Hem spoedig verwelkomen, je zou met Hem maaltijd houden, zoals de apostelen op de oever van het meer (Joh.21). Vermeerder je gesprekken met Jezus in stille aanbidding. Je zult hemelse harmonieën waarnemen

die krachtiger de vrede en de vreugde doen stromen in je dankbaar hart. Verspreid rondom jou deze schatten van de Heer, zoals de golven in het water vanuit het punt waar de steen is gevallen.

15 juli
Laat je beïnvloeden door alles wat eenvoudig en nederig is. Dat is het kenmerk van het Rijk Gods. Houd van kleinen en nederigen, ze zijn de geliefden van de Heer. Mogen heel jouw smaak en persoon daardoor getekend worden. Ga van de omslachtigheid en de praal van de wereld vandaan. Alles wat van de wereld komt, gaat voorbij. Wat van het Rijk Gods komt, trotseert voor immer de tijd. Wees een anker van Christus, opdat Zijn werk gedurende je hele leven wordt voortgezet. Je moet nog grote vooruitgang maken.