Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 30 juni

BOODSCHAPPEN VAN 16 T/M 30 JUNI

16 juni

Door de genade heb je de verblijfplaats van het geloof in je ziel betrokken. Een onverwoestbaar tehuis. Wat nog te doen staat, is het afwerken van de versiering met duurzame glans en harmonie van dit onschatbaar verblijf.

17 juni

Ouders bieden de Schepper een of meerdere onsterfelijke zielen aan. Zij moeten op de eerste plaats het geloof in die harten wortel laten schieten. Door een kind te ontvangen, verrijken zij het Hart van de hemelse Vader, dat overvloeit van tederheid. Dit is een verheven mysterie dat de menselijke geest niet bij machte is te doorgronden.

Bid dikwijls voor de christelijke gezinnen, dat ze gehoorzamen aan het gebod van de Schepper: "Weest vruchtbaar en wordt talrijk!" (Gen.1,28). Wij, engelen, hebben het buitengewone voorrecht niet, om met God nieuwe zielen te scheppen.

18 juni

De Heilige Schrift is werkelijk het Woord van God. In de Kerk moet je het begrijpen en verdiepen. Treed dagelijks binnen in de intimiteit van de Schrift en bewaar haar openbaringen in je hart. Gebruik ze als een lamp, om de duisternis van de nacht in te gaan. Als je 's morgens en 's avonds het Woord Gods overweegt, is Jezus, je Heer en Vriend, dicht bij je.

19 juni

Laat niet na, wanneer je bidt, Jezus in gebed te overwegen. Toen de apostelen Hem zo meerdere malen hadden gezien, vroegen ze Hem hen te leren bidden zoals Hij. Herlees en overweeg dikwijls het "hogepriesterlijk gebed" van Jezus (Joh.17); het is uniek en wordt door de eeuwen heen voortgezet. Het is de weg en het toonbeeld van ons gebed. Het is als het testament van Christus, gekomen aan het einde van Zijn weg naar Pasen.

20 juni

"Geef ons heden ons dagelijks brood". Er gaat geen dag voorbij zonder dat je meermaals dit gebed tot God de Vader richt. De mensen bewerken de aarde en zaaien. De Schepper heeft de levende materie geschapen en de wetten van groei en verbruik vastgelegd. De mens beheert de materie en verzorgt met toewijding haar groei en gebruik. In hun hoogmoed stellen sommigen zich in de plaats van de Schepper van het leven en alle dingen. Ze beschouwen zichzelf als scheppende goden en vergrijpen zich aan de levende materie en manipuleren haar onveranderlijke wetten. En de gevolgen zijn een verwoesting. De mensen dienen met liefde en dankbaarheid de onmetelijke rijkdommen, die God hen heeft toevertrouwd, te beheren.

21 juni

Bij het eerste Pinksteren is de Geest van liefde over de leerlingen van Jezus uitgestort. Ook jij hebt Hem ontvangen. Volg de vrienden van Jezus, verenigd in het Cenakel: "Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen... met Maria, de moeder van Jezus" (Hand 1,14). Volg ook de leden van de Kerk der eerste tijden na: "Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed" (Hand.2,42).

Dat apostolisch geloof onderwijst de opvolger van Petrus. Hij is de waarborg van haar onveranderbare zuiverheid. Hij heeft van de Heer de sleutelmacht ontvangen.

22 juni

Wanneer je in aanbidding bent van de Drie-ene God, blijf daar dan in stilte met een hart dat overloopt van vreugde en dankbaarheid. Spreek in die staat van zaligheid nu en dan de namen uit van de Drie Goddelijke Personen, oplaaiend uit de diepte van jouw wezen. Deze eenvoudige en geestdriftige aanbidding zal jou vervullen van genade en geluk. Die momenten ben ook ik in aanbidding, overvloeiend van geluk.

23 juni

De Kerk is jouw Moeder en Opvoedster. Zij helpt jouw roeping "van beeld" van God, geschapen naar Zijn "gelijkenis", waar te maken. Zij spreekt tot jou het Woord van God en de "Wet van Christus" (Gal.6,2) die het uitlegt. Zij begeleidt je op de weg van de heiligheid, van jouw heiligheid. Zij verenigt haar kinderen rond het eucharistisch Brood, het Lichaam van Christus, en rond de Moeder van Jezus, de stralende voorafbeelding van de Kerk. Door de Kerk lief te hebben, put je vanuit hun oorsprong en hun voleinding, vrede en vreugde. Blijf in gehoorzaamheid met deze gevoelens bezield.

24 juni

Christus, het Lam Gods, is door Johannes met vreugde aangewezen. Maak jouw medechristenen attent op de dringende noodzaak van de eucharistische bijeenkomsten op de zevende dag, de dag des Heren. Het is een samenzijn in liefde en vreugde, en niet zozeer een verplichting. "Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten we elkaar moed inspreken" (Heb.10,25). Geniet van die rusttijd om heel bijzonder je gezinsleven te verzorgen. Gebruik jouw geliefde vrijetijdsbesteding om er nieuwe lichamelijke en morele krachten uit te putten.

25 juni

Vraag de gave om de zielen van goede wil te kunnen onderscheiden van de "wolven in schapenvacht" (Mt.7,15). Je was in het verleden soms naïef en lichtgelovig. Zo kan men ongewild medeplichtig worden aan kwaad en ergernis.

26 juni

Je gezondheid is een der kostbare waarden van het leven. Ze hangt grotendeels van jou af. Vermijd alle overdaad; herken wat jouw gezondheid bevordert; onthoud je van wat ze aantast of verzwakt. De matigheid is een der mooie christelijke deugden. Doe het ontluikend deel van je lichaam niet tekort, noch de geest die het verrijkt. De ziel vraagt blijvende, waakzame en liefdevolle verzorging onder het aanschijn van de Heer. Zo zal je trouw je aardse taak vervullen, en God, Die "vergevend vol ontferming" is (Ps.86,5) behagen.

27 juni

"De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij" (Mc.1,15). Jezus Christus heeft het Rijk der Hemelen op aarde ingehuldigd om de wil van de Vader te vervullen; zo heeft Hij de mensen verheven tot deelname aan het goddelijk leven. Zijn volgelingen genieten er reeds helemaal van. Je hebt het onschatbare geluk bij hen te behoren. Dank de Heer voor het onverdiend voorrecht jou door Zijn gedaanteverandering naar Zich toe getrokken te hebben (vgl.Joh.12,32).

28 juni

Te Kana had de Moeder van Jezus aandacht voor de noden van de gasten op het bruiloftsmaal, zoals elke moeder in haar familie. Ze vestigt de aandacht van haar Zoon op het gebrek aan wijn. Ze doet het rustig, zeker van de goede afloop die zal volgen. Haar gebed sloot reeds dank in. Hoewel Zijn tijd nog niet gekomen was, ging Jezus in op de wens van zijn Moeder. Het was de eerste openbaring van de macht van de Zaligmaker, en ook van de buitengewone kracht van de voorspraak van Zijn Moeder, de universele Moeder, die ook jouw Moeder is.

29 juni

Zoals bij de blinde van Bethsaïde (Mc.8,26), zijn er dingen die je maar geleidelijk ziet, en beetje voor beetje begrijpt. Je maakt dan een fase door van verwarring en vergissingen. Vrees niet, ga door om aan de Heer helderheid te vragen. Dan zal Hij jou vriendelijk de handen op je ogen en je hart leggen, en je zult duidelijk zien. Vraag zoveel als nodig is om het volledige licht te bereiken dat Petrus en Paulus vandaag uitstralen.

30 juni

De gevoelens die talrijke Farizeeërs tegenover Jezus koesterden, waren gekenmerkt door de haat; dat was de oorzaak van hun verblindheid. Zo geneest Jezus in hun synagoge op een sabbat een man "met een verschrompelde hand" (Mc.3,1). Nog voor Hij de gebrekkige genas, bemerkte Jezus de verstoktheid van het hart van de aanwezige Farizeeërs. Hij werd "toornig, maar tegelijk bedroefd" (Mc.3,5). Dan genas Hij de zieke. In plaats van erdoor geraakt te worden en erover na te denken, volgden ze alleen maar hun vooroordelen en lieten ze hun haat tegen Jezus de vrije loop. Dan "smeedden ze plannen... om Hem uit de weg te ruimen" (Mc.3,6). Bid de Heer om een hoger goed - de genezing van een lichaam - nooit te verwarren met iets dat van zijn doel werd afgekeerd zoals de "wettelijke" eerbied voor de sabbat. Jezus leert je om aan de mens die op God gelijkt voorrang te geven boven de wet die Hem ten dienste staat.