Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 01 - 15 maart

BOODSCHAPPEN VAN 1 T/M 15 MAART

1 maart

Weldra is het lente. Nu hij nadert, keren we ons allebei naar de geliefde Vader wiens verrukkelijk Aanschijn ik zonder ophouden aanschouw. Hoe leer je Hem kennen? Jezus antwoordt op deze vitale vraag: Jezus kennen is de Vader kennen (vgl.Joh.8,19). Het is in de omheining van de Tempel van Jeruzalem dat Christus dit mysterie heeft geopenbaard. Je kent Jezus in Zijn Evangelie.

2 maart

Veracht nooit iemand. Zie hoe Jezus de overspelige vrouw behandelt. Eerst redt Hij haar leven. Dan spreekt Hij tot haar op een uiterst zachte toon. Zijn woorden "ook Ik veroordeel u niet" (Joh.8,11) is meer waard dan alle preken van de wereld. Zoals Jezus echter moet ook jij nooit nalaten aan te dringen op een "Ga, en zondig niet meer".

3 maart

Weet je dat je een Lazarus bent? Jezus heeft je doen verrijzen door Zich aan jou te openbaren en Zijn leven in je te storten. Voor mij was het een groot geluk aanwezig te zijn bij je geboorte, het ontluiken van je geloof te zien en daarna het op te zien bloeien. Ik dank God, dat Hij mij jouw bescherming heeft toevertrouwd.

4 maart

Jezus volgen is de weg van het geluk. Het is geen pad dat overloopt van plezier. Wel van vreugde, maar geen verstrooiing. Gedenk de woorden van Jezus: "Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen" (Lc.9,23); en Hij voegt eraan toe: "Ja, Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Mt.11,30). Het is de wereld die een zwaar juk oplegt. Het overgaan van de wereld naar Jezus is de last van het leven verlichten. Verstevig voortdurend de liefdesband met Jezus.

5 maart

De goddelijke Zaaier zaait het graan met volle hand; het zaad van Zijn Woord en Zijn genaden. Je mag de goede aarde voorbereiden om het te ontvangen. Ruk er van tijd tot tijd de doornen uit, die er verraderlijk indringen. Dat is het werk van de tegenstander, "de goddeloze mens, de zoon van het verderf" (2Tess.2,3). Ik bid voortdurend dat je het moge inzien.

6 maart

Het Rijk Gods wordt veroverd met geweld en inspanning. Toch geeft de Heer niet om je verdiensten toegang tot Zijn Rijk, maar uit pure genade. Dat betekent dat de Heer je liefheeft, vergeet dat nooit. Dat Rijk wordt slechts bewoond door zielen die helemaal vertrouwen op de Koning der koningen, door zielen die er in geslaagd zijn alle sporen van eigenliefde, elk overblijfsel van aangeboren hoogmoed tot in de wortel uit te roeien. Spit ze eruit en bewerk de goede grond die zodoende gezuiverd is.

7 maart

Je geloof is bron van vreugde. Herinner jij je, dat het niet altijd zo is geweest? De bron is aan het vloeien gegaan vanaf het ogenblik dat je het hart-aan-Hart met Jezus ontdekt hebt, dankzij het gebed vanuit je hart. Help anderen dit innerlijk wonderbaar vloeien te ontdekken, de bron van de vreugde van Christus.

8 maart

In de strijd die je heel je leven door voert, is het kwaad altijd de tegenstander, nooit een andere persoon. Jezus vraagt je die onmiddellijk lief te hebben, wie het ook kan zijn. Neem in deze voortdurende strijd nooit de wapens van deze wereld op, zoals afgunst, wrok, jaloezie, woede. Door die te gebruiken negeer je de wapens van het Licht: liefde en gebed, zachtmoedigheid en nederigheid. Alleen deze wapens geven de kracht tot een blijvende overwinning. Jouw kracht komt niet van jezelf, ze wordt je voor niets door God gegeven. Vraag ze elke morgen voor die dag. "Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed" (Mt.6,34) zegt Jezus zelf.

9 maart

Het gebeurt dat je de grootste wilt zijn in je familie of stad. De grootste volgens de criteria van de wereld of van het Evangelie? Door de eerste toe te passen ben je ontrouw aan het Evangelie. Jezus is veeleisend voor zijn volgelingen: "Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn" (Mc.9,35). Jezus volgen legt soms een harde en zelfs pijnlijke levenswijze op. Het zichzelf verloochenen maakt deel uit van het bewandelen van "de smalle weg" waarvan de Heer spreekt (Mt.7,14).

10 maart

Zoek je genoegens in het vervullen van Jezus' wil. Offer Jezus elke avond al wat je gedaan hebt om Hem te behagen. Vraag en je zult verkrijgen; maar offer ook aan Jezus en troost Hem, Die nog altijd door de mensen gekwetst wordt; Hij is hen echter komen redden door Zijn dood op het Kruis.

11 maart

Straal vrede uit waar je ook gaat. Je hebt die verkregen en ze behoort niet jou alleen toe. Ze maakt deel uit van het gemeenschappelijk goed van het Evangelie. "Geeft en u zal gegeven worden" (Lc.6,38). Je hebt nog zoveel te ontvangen. Als je gul geeft, zal je ook veel ontvangen. Jezus heeft het beloofd aan Zijn volgelingen: "Een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken" (Lc.6,38). En wat kan je kostbaarder geven dan de vrede die in je woont, en de vreugde die de vrucht is van de vrede?

12 maart

De innerlijke vrede is het zegelmerk van het Rijk Gods; ze kenmerkt de volgeling van Jezus in deze gejaagde en gekwelde wereld, waar verwarring van de geesten heerst. Deze vrede laat je toe de echte waarden van het Evangelie van de valse waarden van de wereld te onderscheiden. Heb medelijden met hen die onder de indruk komen en verblind worden door die bedrieglijke waarden, en wees barmhartig. De barmhartigheid is één der voornaamste tekenen van het behoren tot het Rijk Gods. "Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden" (Lc.6,36). Je wilt een trouwe volgeling van Jezus zijn. Wees je er dan goed van bewust, dat dit een nieuw 'zien' van de wereld en van je verhouding tot de medemens met zich meebrengt: de visie van het Evangelie. De dagelijkse overweging van het Evangelie zal je geleidelijk deze visie geven. Enkele verzen zijn voldoende als voedsel voor de dag.

13 maart

Jouw geboorte is geen vanzelfsprekendheid, je bent een schakel van een lange ketting. Zoals elke stamboom bevat ook die van jou zwakke schakels, getekend door zonde en nog in een louteringsfase alvorens te kunnen genieten van het zien van God van aangezicht tot Aangezicht. Bid elke dag voor de overleden zielen van jouw stamboom. Laat voor hun intentie nu en dan een H. Mis opdragen. Zo zal je de genezing van jouw stamboom verkrijgen. Ze is voor jou een belangrijke tak van de "Gemeenschap der Heiligen". Samen met jou bid ik voor die zielen die nog niet werden opgenomen om in "bestendig geluk" hun vreugde te vinden bij God (Ps.16,11), voor wie Hij mij sinds mijn schepping heeft bestemd.

14 maart

Jouw leven lijkt op de beklimming van een berg door een alpinist. Wat een inspanning, maar ook wat een geluk op de top! Wat een vreugde, ook bij elke etappe, terwijl je op de reeds afgelegde weg terugblikt! Als christen leven is zich losrukken uit het moeras van de wereld waarin zoveel arme, verdwaalde zielen gedompeld zijn. Jouw afgelegde weg heb je niet te danken aan je verdiensten; het is een pure genade. Vergeet dat niet.

15 maart

Herlees de episode van de blindgeborene die Jezus genas (Joh.9). Jezus gebruikt dit wonder als een helder onderricht, echter niet voor de Farizeeërs die wegzinken in hun verblindheid terwijl ze, naar het getuigenis van de ouders van blindgeborene, de angst om zich heen zaaien. Denk goed na over de godsdienst van die Wet-specialisten in het licht van "de Mensenzoon, de Heer van de sabbat" (Lc.6,5). Jezus, het Amen, spuwt ze uit (vgl.Apok.3,14-16). Moge dit jou ertoe brengen het minste vooroordeel, elk overblijfsel van de oude hoogmoed die de Farizeeërs kenmerkt, uit je hart te bannen.