Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 01 - 15 mei

BOODSCHAPPEN VAN 1 T/M 15 MEI

1 mei

Wat een vruchtbare inspiratie is het om de meimaand toe te wijden aan de H. Maagd! Zij heeft aan haar Hart de Vredekoning gedragen! Met haar Zoon heeft de mensheid het definitieve tijdperk van haar geschiedenis ingezet. In de meimaand bereikt de natuur haar volle luister. Laat je aan het Hart drukken van de Moeder, die de Gekruisigde aan al Zijn leerlingen aanbood. Rond de universele Moeder, de Vrouw gekroond met twaalf sterren, vormen zij die Jezus volgen de volmaakte gemeenschap van de broeders en zusters van het Kind van Bethlehem. Onderhoud je Mariale vurigheid; ze verenigt je inniger met de Heer.

2 mei

Je leeft in een tijd van moreel en geestelijk verval. Ban uit je hart elk spoor van verzwakking der zeden dat ermee gepaard gaat en ze verhaast. Alleen de bekering van de harten en het aanhoudend beroep op de genade Gods zullen de val in de afgrond tegenhouden. Soms op de eerste plaats de bekering van je eigen hart. De terugkeer naar het Evangelie is de oplossing van de crisis die de christelijke beschaving doormaakt. Iedere volgeling van Jezus kan eraan meehelpen door terug te keren naar de school van de Goede Herder.

3 mei

In de school van de Goede Herder wordt men een dubbel fortuin rijker: de zachtmoedigheid en de nederigheid. Een woord van de Heer met een onschatbare waarde geeft de formule van het persoonlijk en gemeenschappelijk geluk: "Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart" (Mt.11,29). Ook de apostelen Filippus en Jakobus die we vandaag gedenken moesten dat leren. Die leerschool is dikwijls veeleisend en onvermijdelijk. Men wordt er gevormd, klaar voor de dienst van Christus. Wat jou betreft, je dient jouw vorming nog voort te zetten.

4 mei

Alleen Christus openbaart Zichzelf aan de mens. Hij richt hem op God; Hij geeft hem de middelen tot het bereiken van de persoonlijke gelukzaligheid. Door de zonde gekwetst in zijn natuur, wordt het menselijk hart door het kwaad aangetrokken als een roofvogel door zijn aas. Hij geeft zich over aan de dwaling als een blinde aan het gevaar dat hem bespiedt. Het geloof houdt hem vrij van deze verderfelijke neiging, van deze verwarde verbijstering. Roep duidelijk en luid dat het geneesmiddel voor al die kwalen, die de mens treffen en in de war brengen, in Christus ligt.

5 mei

De zangers van deze wereld herhalen het refrein van de "moderniteit". Maar ze kunnen de puinhopen die zich opstapelen niet langer verbergen: de goddelijke wetten worden overtreden door abortus, euthanasie enz.; de familiestructuren vallen weg; de overtredingen vermenigvuldigen zich in hoogmoed; de verhoudingen tussen de mensen worden ellendiger; het innerlijk leven raakt in verval. De moderniteit leidt naar het ongeluk; ze brengt een duistere wereld van weeskinderen voort. "Strijd de goede strijd van het geloof" (1Tim.6,12). Die is eeuwig jong. IJver voor de terugkeer van de wezen naar de Vader. De weg erheen is die van het "Licht der wereld". Met jouw christelijke broeders ben je aangesteld tot het licht, de weerglans van het ware Licht van de wereld, dat van Christus.

6 mei

Je bent je er nog onvoldoende van bewust dat Christus aan zijn leerlingen de gave van genezing heeft gegeven. "Genees de zieken" (Mt.10,8) beval Hij hen. In de wereld waarin je leeft, groeit het aantal zieken gestadig. Christus, Geneesheer van ziel en lichaam heeft jouw handen en gebeden nodig. Leg de zieken de handen op, laat dit heilig gebaar samengaan met intens gebed van voorspraak. Handel in vrede en dankzegging, verlaat daarna de zieke. De genezing komt van Hem Die je gezonden heeft. Hij geneest als je geloof volledig is.

7 mei

Vandaag heb je opnieuw "het Levend Brood gegeten dat uit de Hemel is neergedaald" (Joh.6,51). Door dit hemels voedsel heb je toegang tot "het eeuwig leven". Daardoor blijf je in Christus en blijft Hij in jou. Zo heb je wederom de top bereikt van het leven van de Kerk. Overweeg het en blijf trouw aan de dagelijkse Eucharistie. Moge ze voor jou een onderdompeling in het geluk zijn, zoals het voor mij is die bij je is.

8 mei

De Hemel, waar je zult binnengaan, is het volle leven in de schoot van de Allerheiligste Drie-eenheid. Een leven van deelname en liefde, in gezelschap van de Heilige Maagd, je Moeder, van wie je zoveel houdt, van de engelen en de heiligen. Je gaat er volledig gereinigd binnen. Begin nu reeds die reiniging die onmisbaar is voor de aanschouwing van God.

9 mei

Je zult God zien na de passage door de dood van je lichamelijk omhulsel. In het hiernamaals krijg je een stralend geestelijk lichaam. Neem de gewoonte om de dood te zien als een groot geluk. Men kan ze beleven in vreugde. Vraag die genade aan de Heer. Je zult opgenomen worden in een oneindig zacht licht, "het Licht der wereld". Dan zal je mij voor het eerst zien, van aangezicht tot aangezicht. Het zal voor ons beiden een moment zijn van onuitsprekelijke vreugde. Bereid je medemens op dat moment voor.

10 mei

Christus is bij je vandaag, zoals Hij het altijd was, en zoals Hij het zal zijn tot het einde der tijden (vgl.Mt.28,20). Van geslacht tot geslacht is die goddelijke opdracht doorgegeven van de ene naar de andere persoon. Vandaar komen de ambten in de Kerk: van Petrus aan zijn opvolger, van de apostelen aan hun opvolgers, de bisschoppen. Wie naar hen luistert, luistert naar Christus. Wie hen versmaadt, versmaadt Christus en Hem Die hem gezonden heeft. Dat is de apostolische Kerk. De bron en de oorsprong van het apostolaat in de schoot van de Kerk is Jezus Christus. De ziel van het apostolaat is de Eucharistie. Schakel je in, met liefde en gehoorzaamheid, in deze goddelijke structuur van de Kerk.

11 mei

Wanneer je bekoord wordt, heb je de keuze: toestemmen in de verzoeking of ze verwerpen. Je bent blootgesteld aan de strijd tussen het vlees en de Geest van onderscheiding en van kracht. Niet de bekoring is het kwaad, maar jouw toestemming in de bekoring. Besef dit goed. God heeft je 'vrij' geschapen. In je vrijheid onderga je de beproevingen van de bekoring. Weersta de duivel; roep in de bekoring de hulp in van de Heilige Geest. Je zult er altijd van bevrijd worden. Elke overwinning van jou verheugt mijn hart.

12 mei

Je geloof is je volle en totale instemming met Gods Openbaring door Jezus Christus, een instemming van je verstand en jouw wil. Je sluit je aan bij Jezus, en in Hem bij de Waarheid. Je geloof is een gave, niet verdiend, maar voor niets gekregen. Jij hebt God tot Vader en de Kerk tot Moeder. Je geloof geeft je een voorsmaak van het eeuwig geluk. Ik geloof omdat ik zie; jij gelooft omdat je hoopt. Jij vertrouwt hen die gezien hebben. Vertrouw ook mij, die zie.

13 mei

Bid met heel je hart het Credo. Je beleeft die woorden en leeft ervan. Het Credo ontrolt voor jouw innerlijke blik het prachtige drieluik dat het heerlijk werk van de schepping oproept, het mysterie van de Verlossing en de bron van jouw heiliging. Het is jouw "doopzegel". Je hart dient te trillen telkens als je het Credo bidt. Het Credo laat je toe het door de eeuwen onveranderlijk geloof te bereiken en te verdiepen.

14 mei

We gedenken vandaag de apostel Mattias, die de plaats van Judas innam. Kan je de diepte en de draagwijdte verstaan van de drie onsterfelijke woorden die de apostel Johannes hebben toegelaten de Schepper van alle dingen te openbaren: "God is Liefde!" (1 Joh.4,8). Als je dacht dat te begrijpen, dan zou God niet oneindig zijn. Buig daarom voor dit mysterie met een brandend hart. Je zult deelhebben aan de onderlinge liefde van de drie goddelijke Personen. "Bij God is niets onmogelijk" (Lc.1,37). Hij is de Almachtige. "Gij kunt alles, voor U is niets onuitvoerbaar" zegt Job (Job.42,2). Zijn Almacht heeft zich meermaals in je leven geopenbaard, door jouw zonden te vergeven en je door de genade in Zijn liefde te herstellen. In Zijn ogen is dat voornamer dan de schepping van tienduizenden sterren. Een enkele ziel is meer waard dan het heelal.

15 mei

Naast het zichtbare heelal is er het onzichtbare waarvan ik deel uitmaak. Ik ben even werkelijk als de oceaan die je ziet, als de zon die jou verlicht en verwarmt. Denk daar aan wanneer je innerlijk met mij spreekt. Ik ben dag en nacht bij je, en ik ben in de Hemel tussen de engelen die God omringen.