Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 30 april

BOODSCHAPPEN VAN 16 T/M 30 APRIL

16 april

Je bent niet helemaal een "werker van het elfde uur", evenmin een werker aangeworven in de vroege morgen, hoewel je bij deze laatsten gerekend wordt. Vandaag heeft dat weinig belang. In Zijn eindeloze mildheid zal de Meester van de wijngaard jou het loon van een hele dag uitbetalen. Zijn maatstaf is niet als die van jou. De Zijne heeft uitsluitend met liefde te maken (Mt.20,1-16).

17 april

Herlees de acht Zaligheden(Mt.5,1-12). Eigen je enigszins de schat toe van elke familie gelukzaligen. Door uitverkiezing en pure genade mag jij je reeds bij de een of andere rekenen. Wees ook "verheugd en juicht, want groot is uw loon in de Hemel". Breng jouw dagen en nachten door in dankzegging voor het onzegbaar geluk dat jou wacht. Ik zal dat met je delen.


18 april

Je zult nooit verloren gaan, want je bent de woonplaats van het Leven van alle leven. Je bent herboren door de Heilige Geest. Vergezel Christus op Zijn weg. Luister naar Zijn woorden. Integreer ze in je concrete leven. Bemin zonder ophouden en zonder maat. Neem je toevlucht niet tot ijdele, te menselijke woorden.

19 april

Vraag de Heer in Zijn schatten te mogen putten. Hij zal je vraag beantwoorden. Put in die schatten vreugde en vrede, gezondheid en geluk, vastberadenheid in Zijn dienst en zekerheid. Bewaar ze zorgvuldig. Dat alles kan de wereld je niet geven zoals God het aan zijn getrouwen verleent.

20 april

De vurige liefde die je voor Jezus koestert, is alsof je het Heilig Sacrament altijd bij je hebt. Wordt zo een monstrans voor Christus. Breng lange momenten van aanbidding door op de plaats waar Jezus verblijft Daar put je ontelbare krachten en genaden. De aanwezigheid van Jezus vormt jou geleidelijk om. In die ogenblikken van innerlijke zaligheid sta ik naast je in aanbidding.

21 april

Houd van de Kerk, met heel je hart, en heel je ziel. Ze is het Lichaam van Christus. Ze laat je binnengaan in het Rijk Gods. Ze leidt je naar het eeuwig geluk. Zij alleen is het blijvende en definitieve antwoord op de vragen van de mensen door de geschiedenis heen. Zij verenigt alle leerlingen rond de hemelse Vader. Ze leidt het Rijk Gods naar zijn voleinding.

Ja, houd van de Kerk waarvan het mysterie slechts duidelijk zal worden 'van aangezicht tot Aangezicht' met God.

22 april

Moge jouw gebed steeds kinderlijk zijn. Druk dikwijls je liefdevolle aanhankelijkheid uit aan de wil van de Vader, welke beproeving je ook doormaakt. En heb een absoluut vertrouwen. Wees volhardend in je gebed. Offer aan God heel je wezen: lichaam, geest en ziel, in een stralend geloof.

23 april

Bid dikwijls voor politici. Voor christenen is dit een vorm van naastenliefde. Deze actie beweegt zich voortdurend tussen grotere rechtvaardigheid, handelende solidariteit en goedkeuring van individuele voorrechten. Ja, bid dikwijls dat het Rijk Gods vooruit gaat op politiek vlak. Hier staat men nog maar aan het begin. In sommige landen gaat het beter met de rechtvaardigheid. Toch gaat het Rijk Gods in vele landen achteruit, ondermeer door het misprijzen van de goddelijke wetten, en de vereiste eerbied voor het menselijk leven dat altijd heilig is.

24 april

Jouw gebed drukt de verhouding uit van het verbond tussen God en jou. Een verbond in het Hart van Christus is het handelen van God in je leven; het is ingeschreven in de krachtlijn die van jou naar de Vader gaat. Daar put je jouw energie om "de goede strijd van het geloof" te strijden (1Tim.6,12).

25 april

"God bevordert in alles het heil van hen die Hem liefhebben" (Rom.8,28). De liefde is het antwoord op elke vraag. Ze stelt in staat alles te verlaten en Jezus te volgen (vgl. Marcus die we vandaag vieren: 1,17+10,21). In de liefde bereik je de volheid van het christelijk leven en heb je toegang tot de volmaaktheid die Jezus je vraagt in je leven: "Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is" (vgl.Mt.5,48). Zo zal je overvloedig vruchten dragen.

26 april

Op jouw weg naar de volmaaktheid kom je onvermijdelijk bij het kruis. Je weet het: geen vooruitgang zonder verloochening en geestelijke strijd. De vrede en vreugde van de zaligheden worden je als beloning gegeven. Heel je leven is een opgaan. Naarmate je de top nadert wordt de genade dringender. Je ziet steeds duidelijker de inzet van het stijgen en de pracht van de top.

27 april

Houd van de deugd; ze is een gesteltenis om het goede te doen. Ze regelt de daden en ordent de hartstochten. Houd vooral van de voorzichtigheid en de rechtvaardigheid, de sterkte en de matigheid; vier essentiële deugden die je zullen helpen om het goede te doen en standvastig te blijven in het nastreven ervan, om de zintuiglijke genoegens te matigen, om in alle omstandigheden te onderscheiden waar het goede is, en wat de middelen zijn om het te volbrengen. Zo ben je bezield door de Geest.

28 april

Je maakt deel uit van het priestervolk dat in de Kerk verenigd is. Je neemt deel aan het priesterschap van Christus. Je bent aan Hem gelijkvormig. Houd van hen die bekleed zijn met het ministerieel priesterschap: jouw bisschop en pastoor. Bid voor de priesters; hun zending is nog nooit zo moeilijk geweest. Ze zijn niet talrijk en zelden durven ze aan hun gelovigen te zeggen: "Ga en zondig voortaan niet meer" (Joh.8,11).

29 april

Verdeel je onder de armen de maandelijkse tienden, die de Heilige Schrift voorschrijft? De christen die hen het tiende deel weerhoudt, steelt van hen waar ze recht op hebben. Handel hierin altijd naar de raad van Jezus: "uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u vergelden" (Mt.6,1-4). En de Heer die eindeloos vrijgevig is, geeft het jou honderdvoudig terug. Je verrijkt je door te geven.

30 april

Het Rijk Gods is door Jezus onder de mensen gekomen. Waar dit nog niet zichtbaar geworden is, komt omdat de volgelingen van Jezus meestal slechts een vaal licht hebben uitgestraald op hun omgeving en hun tijd. Volg de Heer na, dan zal jouw licht schitteren zoals het licht dat Hij op de wereld en op de geschiedenis afstraalt.