Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 31 oktober

BOODSCHAPPEN 16 T/M 31 OKTOBER

16 oktober
In de mate dat jouw "ik" kleiner wordt, maak je voortgang op de weg van de heiligheid en het geluk. Dat is slechts mogelijk met de genade van de Heer. Leef in Zijn aanwezigheid, mediteer over Zijn woorden. Vind jouw vreugde in aanbidding en beschouwing. Zo zal je Hem troosten voor de ontelbare beledigingen die Hem nog kwetsen, en die Hem doen wenen over de mensheid zoals Hij in Jeruzalem deed (Lc.19, 41). Ja, troost Jezus Christus, jij hebt die ongehoorde macht.

17 oktober
Ga eens bij jezelf na, of er enige twijfel of angst in jou is. Zodra je iets bemerkt, stop dan met alles en zoek je toevlucht in de liefde van de Heer en roep Hem te hulp. Blijf aandringen en roep. Verlaat je op Hem voor de terugkeer van Zijn vreugde en Zijn kracht. Vermenigvuldig de rustpauzen in de Heer. In die intieme momenten met Hem zorgt Hij voor je en "bevordert Hij in alles je heil" (Rom.8, 28). Hij verlangt jouw liefde, meer dan je werken. Hier loert altijd het gevaar van de gejaagdheid. Leef in de tederheid van de Heer. Daar put je krachten voor de opbouw van Zijn Rijk door je handelen ten bate van je naasten. Waak erover het evenwicht te bewaren tussen rustende en werkzame liefde, want deze heeft meer dan één facet.

18 oktober
Wat het toppunt van het Evangelie van de goddelijke Liefde is, lees je bij de H. Lucas die we vandaag vieren: "Tot u die naar Mij luistert zeg ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen... Geeft aan ieder die u iets vraagt, en als iemand iets wegneemt dat u toebehoort, eist het niet terug. Zoals ge wilt dat mensen u behandelen, moet gij het hun doen" (Lc.6, 27-31). Jezus vraagt je schijnbaar het onmogelijke. Als je de top van een hoge berg ziet, noem je het een onmogelijke bestijging. En toch neemt de alpinist de moeilijke uitdaging op zich. En hij haalt het. Zo is het ook met de steile top van het Evangelie. Als je er komt, gaat het erom de uitdaging aan te nemen. Je zult er komen met de hulp van de genade. Je bent nooit alleen bij het streven naar de toppen van het Evangelie. Je hebt twee gezellen: de genade die werkt als een motor, en mij, de gezel voor de eeuwigheid, die naast je bidt. Zet moedig de bestijging van de top van het Evangelie verder, stap voor stap, regelmatig volgens je eigen ritme.

19 oktober
Je hebt de neiging te begrijpelijk te zijn. De zachtmoedigheid sluit de strengheid en de krachtdadigheid niet uit. De Heer vraagt je de broederlijke vermaning te beoefenen (Mt.18, 15-17). Dikwijls ontwijk je dit te doen. Heb de moed ze te beoefenen met gestrengheid, en toch zachtmoedig en nederig. De christenen dienen voor elkaar een aansporing te zijn; ze dienen op te treden als een versterkend middel voor de lichamelijke gezondheid; maar die van de ziel is nog veel voornamer. De Heer wil dat Zijn volgelingen een hartelijke en versterkende gemeenschap vormen.

20 oktober
Je bent in de wereld, je hebt de ontzaglijke taak zoals alle discipelen, om tegelijk het zout, het licht en de desem te zijn. Vraag je dikwijls af wat dit concreet betekent. Vraag zonder ophouden aan de Heilige Geest jou te leiden en te inspireren om de meest dringende taak in te zien. Bewonder de doeltreffendheid van de vakman. De Heer heeft je tot "vredestichter" gemaakt. Elk van jouw initiatieven en daden dient de precisie en de doeltreffendheid te hebben van een vakman wiens hand geleid wordt door de liefde voor het vak. Het Rijk Gods vordert door het aantal vakkundigen die bedreven zijn en geïnspireerd door de liefde.

21 oktober
Jezus heeft de natuur lang geobserveerd; ze inspireert voor een groot deel Zijn onderricht in vele vergelijkingen en parabels. In navolging van Hem kan je kijken naar wat er in jouw tuin gaande is. In de lente zaai je, na de grond goed bewerkt te hebben. Het zaad kiemt door de kracht die de Schepper er heeft ingelegd. Tegelijk schiet het onkruid op. Je wacht tot het groot genoeg is om het eruit te trekken, uit vrees om anders ook de jonge plantjes eruit te trekken. Als je het niet op het juiste ogenblik doet, dan gaat het onkruid de hele oppervlakte die voor het leven is bestemd, heimelijk overwoekeren. Het eindigt met het leven te verstikken.
Zo gaat het ook met de gebreken, de fouten en de zonden, het onkruid in de ziel. Als je ze niet op tijd uitrukt, groeien ze verder, overwoekeren ze je binnenste en verstikken ze er langzaam de deugden van geloof, hoop en liefde. Men verlaat dan het Rijk om in de wereld onder te gaan. De ongelukkige heeft dan het levend voedsel ingeruild voor de dode werken, het licht voor de duisternis. Hij heeft "het Licht van de wereld" ingeruild voor "de vader van de leugen" die "de macht der duisternis" beheerst (Lc.22, 53).

22 oktober
"Abba!" Spreek deze gezegende onder alle namen uit met oneindige eerbied en liefde. God is onze Vader. Hij is onze "Abba", onze Papa. O, al zag je maar een flauwe lichtstraal van Hem, je zou een eindeloze tederheid gewaarworden. In één ogenblik en voor altijd zou je gereinigd zijn. Let op Jezus, de Zoon, als Hij bidt: Hij buigt zich voor de majesteit van Zijn Vader. Hij bidt lang, nachtenlang. Vraag God jou de genade te verlenen Jezus in het gebed na te volgen, de genade slechts te leven, te denken, te spreken, te handelen voor en door Hem: Abba. "Het Woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft" (Joh.14, 24). Moge de Heer in je hart de onwankelbare overtuiging vestigen van jouw volledige afhankelijkheid van de Vader in Jezus. Alles komt van Hem, door de enige Zoon.

23 oktober
Moge Gods wijsheid al je daden tot leven wekken. Dan zal jouw leven voorbeeldig zijn. Het zal inderdaad deugdzaamheid, vrede, verdraagzaamheid en helderheid zijn, barmhartig en gul. De wijsheid van de wereld is "door God tot dwaasheid gemaakt" (1 Kor.1, 20), die het werk is van "de redetwister van deze tijd" (1 Kor.1, 20), de vader van het kortstondige. Zijn wijsheid is kort, kwetsbaar, onzeker. De vaders van de menselijke wijsheid volgen elkaar op; ze verdringen elkaar. De ware wijze doet wat God behaagt. Zijn wijsheid wordt hem meegedeeld door het Evangelie; ze is een weerspiegeling van Gods wijsheid. Vertrouw je aan haar toe. Wat in je overblijft van de lichamelijke mens, zal definitief worden uitgerukt. Christus zal eindelijk onverdeeld in jou leven.

24 oktober
Spreek minder, en blijf langer luisteren. Jezus wil volgelingen die luisteren. Om vruchten voort te brengen, moeten ze zich laten doordringen van Zijn levenssap. Hij is de Wijnstok, jij de rank. De Wijngaardenier is Zijn geliefde Vader. De familie van God put het levend water uit dezelfde bron. Ze ontspringt uit het Hart van de Vader, en vloeit door de enige Zoon die het verdeelt onder de discipelen. Dit water droogt nooit op. Het wordt omgezet in levenssappen. Put ervan naar hartenlust. In u verandert het in vreugde.

25 oktober
Zaai bij je ontmoetingen van vandaag in de harten, de vreugde en de vrede die jouw hart bezielen. Ze behoren je niet toe. Ze werden je voor niets gegeven. Verspreid ze gulhartig rondom jou. Een vriendelijk woord, een glimlach, een deelname aan de smart; het zijn kleine liefdeblijken. Moge iedereen van jou een druppel levenssap ontvangen dat de wijnstok onophoudelijk in je rond stuwt. Deel met je naaste de schatten die je zijn toevertrouwd, met volle handen. Hoe meer je schenkt, des te meer je ontvangt. Dat is de wet van het Rijk Gods.

26 oktober
Het standvastig gebed eindigt altijd met het raken van Gods Hart. Kijk maar naar de jonge bezetene die de discipelen niet konden verlossen van de kwade geest. Herlees die ontroerende passage uit het Evangelie (Mc.9, 14-29). Jezus ergert zich over het gebrek aan geloof bij zijn volgelingen. Het gebed voedt het geloof, en dit voedt de geest van gebed. Het is een gouden cirkel met dubbele stroom. Het vurig gebed van het geloof, gevoed door de intimiteit met Jezus, komt de hindernissen te boven en neutraliseert de strikken die geplaatst werden door de machten van de duisternis. Je bent nog niet aan het einde van de leerschool van het gebed dat God aangenaam is.

27 oktober
"Gij moet niet vrezen, Abram, ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn!" (Gen.15, 1). Deze belofte aan Abraham bij het begin van het grote geloofsavontuur, duurt voort in de geschiedenis van de gelovigen. Tegen de aanvallen van de vijand heb je een schild dat jou onoverwinnelijk maakt; je bent de bondgenoot van de Heer, jouw Schild; reeds tijdens de strijd ontvang je een onvergelijkelijk loon: de liefde Gods, oorsprong van vreugde en vrede. Je bent verlost van alle vrees, met uitzondering van de vreze Gods, je bondgenoot, jouw Schepper.

28 oktober
Elke dag sta je voor twee deuren: één geeft toegang tot een brede, gemakkelijke weg; en de andere een steile, smalle weg. De eerste leidt naar de ondergang, de tweede naar het Leven. jij behoort tot het kleine aantal die deze laatste weg bewandelen. Begeef je elke morgen opnieuw door de smalle deur die leidt naar het leven, het eeuwig geluk in mijn vreugdevol schitterend gezelschap. Dit is de vreugde van Christus waaraan we vandaag, met de heilige apostelen Simon en Judas, volledig deelnemen.

29 oktober
De wereld lijkt op de vallei vol verdroogde beenderen uit het visioen van de profeet Ezechiël (Ez.37,1-14). De discipelen hebben de opdracht te bidden en te handelen om de Geest in hen op te wekken en ze met vlees te bekleden. Als ze talrijk genoeg zijn om te bidden en de Blijde Boodschap te verspreiden en ze voor de ogen van de wereld te laten herleven, kan in dit tranendal van verdroogde beenderen, een "nieuw leger" opstaan. Neem onvermoeibaar deel aan deze gebedskruistocht door voorbeeld, woord en daad.

30 oktober
Je kunt de Heer niet zien: "Geen mens heeft de opperste Heer, Die alleen de onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht, gezien en is niet in staat Hem te zien" (1 Tim.6, 15-16). Je kunt enkel in Hem geloven. Jouw geloof is je enige steun; de genade is er het innerlijk houvast van. Zodra echter dit geloof zijn volheid bereikt heeft, wordt alles duidelijk. Je hebt dat niveau van je geestelijke groei bijna bereikt door genade en niet door verdienste. Deel gulhartig uit de overvloed van je hart, in de volheid van het geloof. Geef, en geef nogmaals; hou niet op te geven. Wat je dan deelt is de liefde van de Heer. En de mensen moeten niet vergeten dat ze in Hem, Die alleen onsterfelijkheid bezit, ook onsterfelijk zijn.

31 oktober
Vergeet niet dat de aanwezigheid van de Heer in jou, een wonderbaar teken is van Zijn vergeving. Zo menigmaal in je leven heb je het verdiend aan je lot overgelaten te worden. Herinner jij je het? Ik stond naast je te wenen. Jezus heeft je aan de rand van de afgrond steeds vastgehouden, dankzij Zijn eindeloze liefde die Hem Zijn Bloed tot de laatste druppel heeft gekost, en dankzij de voorspraak van bevoorrechte zielen.
Doe nu ook zo voor de zielen die jou zijn toevertrouwd. Je bent geen verloren eiland in een oceaan van tranen; je maakt deel uit van de grote gemeenschap der heiligen. De Heer laat jullie allen delen in Zijn reddingswerk van de mensheid. "Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren" (Mt.22, 14). De uitverkiezing volgt op een vrije instemming met de oproep tot iedereen.