Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 31 december

BOODSCHAPPEN VAN 16 T/M 31 DEEMBER

16 december

Je hebt de genade "de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen". Dank de Heer omdat je geen "verhard hart" hebt en geen "oren die slecht luisteren" (Mt.13,10-17). Jezus is machteloos voor die verharde zielen. Als ze zo niet waren, zou Hij ze genezen. Je hebt dat zelf niet verdiend, maar je hebt het te danken aan Gods oneindige barmhartigheid. Jouw enige verdienste is dat je oren niet verstopt zijn en je ogen niet gesloten. Jezus zegt: "Gelukkig je ogen, omdat zij zien, en je oren omdat zij horen".

17 december

Overweeg de woorden van de apostel Paulus: "Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!" (1 Kor.9,16) Hoe heeft de apostel van de heidenen het gedaan? Hij is Jood met de Joden geworden, zonder wet met degenen die zonder wet zijn, zwak met de zwakken. Dat wil zeggen dat het Evangelie wordt verkondigd, niet vanuit het standpunt van de christen die het geloof bezit, maar vanuit wat de niet-christen er van kan begrijpen en verdragen. Van daaruit dient men hem stap voor stap te leiden naar de volle Waarheid. Zo handelde Jezus met zijn discipelen. Heeft Hij hen aan het einde van zijn zending niet gezegd: "Nog veel heb ik u te zeggen, maar ge kunt het nu nog niet verwerken" (Joh.16,12)? Doe zoals de apostel: "Alles ben ik voor allen, om er tot elke prijs enkelen te redden" (1 Kor.9,22). Het is door je geloof dat je er toe zult komen.

Bij het begin van de Kerstnoveen bidden we: "0 Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste; Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht. Kom nu en wijs ons uw wegen".

18 december

Heel je leven, zoals dat van elke christen, heeft slechts één doel: doen sterven in je wat van de aarde is, je van de "oude mens" ontdoen en je met de "nieuwe mens" bekleden (Kol.3,5-17). De nieuwe mens is het wezen, herschapen door Christus Die "Alles in allen is". Met Christus bekleed, bekleedt de nieuwe mens zich met de liefde, de "band der volmaaktheid". De vrucht is de vrede die heerst in het hart, een onvergelijkelijke schat. Als je die schat bezit, zal je leven heel vanzelf lof en dank brengen. Er is geen groter geluk op aarde. We bidden met de Kerk: "0 Adonaï, Heer van Israëls huis. Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons met sterke hand".

19 december

Wanneer christenen ergens in de wereld vervolgd worden, lijden alle ware christenen met hen. De christenen van de hele wereld vormen samen "het Lichaam van Christus" (1 Kor.12,27). Ieder van hen is lid van het Lichaam, en elk lid heeft een opdracht. Ga door met bidden opdat de Heer je opdracht in het Lichaam van Christus aan jou openbaart, evenals de ontwikkeling van die opdracht in de jaren die komen.

20 december

Vóór Jezus Christus leidde de wet van Mozes de gelovige; ze was zijn "leermeester" (Gal.3). De wet leidde hem bij de hand zoals een kind. Sedert Christus, de enige Zoon van de levende God, stelt het geloof in Hem zich in de plaats van de wet. Het geloof blijft voor altijd de pedagoog van hen die in Jezus Christus geloven. Door jouw geloof in Jezus Christus ben je in Hem zoon van God geworden. Door het doopsel ben je "met Christus bekleed" en verblijft de Heilige Geest in je. De Geest van Christus roept in jou "Abba!" In Hem heb je het onmetelijk voorrecht om God de Vader met de lieve naam "Papa" aan te spreken.

21 december

Elke mens die bij je komt is door Jezus gezonden. Ontvang hem van harte zoals men een vriend ontvangt. Je zult niet zien wat in het hart van die nieuwe vriend omgaat maar weet wel dat je het instrument bent van de innerlijke vernieuwing die de Heilige Geest op het ritme van die ziel bewerkt. Ze zal zich openen als een bloem. Deel de vreugde van Christus die in je woont, zo dikwijls mogelijk mee. Je hebt gekregen in overvloed, geef met gulheid, en bid daarom: "0 Dageraad, Afglans van het eeuwige Licht en Zon der gerechtigheid. Kom nu en verlicht hen die in de duisternis leven, die gezeten zijn in de schaduw van de dood".

22 december

Nader het Hart van Jezus en je vindt er de oplossing voor al je kwalen. Je zal werkelijk heilig zijn als Hij heel je innerlijke ruimte zal innemen; dat zal slechts mogelijk zijn als daar alle sporen van je egoïsme zijn uitgewist. Volg het spoor van Jezus. Moge Zijn Leven en Zijn Woord elke dag je geloof voeden. Er zullen moeilijke momenten komen. Sterven aan zichzelf is een lange en pijnlijke onderneming. Wij mogen vertrouwen op de hoeksteen: "0 Koning der volkeren, zo lang verwacht. Gij Hoeksteen die alles één maakt. Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd".

23 december

Waar je ook gaat, straal de vrede uit van Christus die in jou is. Neem nooit deel aan welke twist dan ook. Voor Jezus is het zeer pijnlijk sommige discipelen in tweedracht te zien rondvragen in de geest van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, die Hem hardnekkig op de proef bleven stellen. Nederigheid en zachtmoedigheid zijn de beste remedie tegen alle kwaad. Groei onophoudelijk in de kennis en de toepassing van deze remedie. Jezus is onze God-met-ons: "O Emmanuel, onze Wetgever en Koning, verwachting der volkeren en hun Verlosser. Kom nu en red ons, Heer, onze God".

24 december

Dit is een dag van vreugde in afwachting van de Verlosser. Toch is de wereld, tweeduizend jaar na zijn geboorte, grotendeels nog altijd in duisternis gedompeld. Verheug u ondanks alles. Bid om de verbreiding van het Evangelie te bespoedigen. Indien de verkondiging nog een ontelbare menigte niet bereikt, is dat te wijten aan de middelmatigheid van de christenen. Jezus heeft aan zijn discipelen de verkondiging toevertrouwd. Hij lijdt eronder te zien dat hun aantal zo klein en onbeduidend is, terwijl Hij brandt om het "vuur" in heel de wereld te zien oplaaien. Hij verlangt zo vurig dat het nu al overal ontstoken wordt (Lc.12, 49). Daarom komt Hij in de wereld op Kerstnacht.

25 december

"Een Kind wordt ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven" (Jes.9,5). Het Rijk der Hemelen wordt geopend voor de mensen op aarde! Een pasgeboren Kind, dat in een kribbe ligt, geeft er toegang toe, een grot in plaats van het goud van een paleis. Het Rijk Gods is het eerst toegankelijk voor nederige en eenvoudige mensen. De rijken die met materiële en intellectuele goederen beladen zijn, hebben het moeilijk om in de verwarring van hun bestaan, de weg naar het Rijk der Hemelen te vinden. Wees nederig en klein bij de kribbe van Bethlehem. En het geluk zal je toestromen. Het wordt een onzegbaar geluk in de aanwezigheid van God te verblijven, de Heer van het heelal, mens geworden in de schoot van de Maagd Maria, Zijn heilige Moeder, de nieuwe Eva, je liefdevolle Moeder, vol van genade. Neem ten volle deel aan de universele blijdschap die het begin viert van het voornaamste gebeuren in de wereldgeschiedenis sinds de schepping van de mens naar Gods beeld. De menswording van God is daarvan het logisch gevolg. Hier voltrekt zich de logica van de Liefde: "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond" (Joh.1,14).

26 december

Wees waakzaam na het feest. Blijf waakzaam opdat Jezus, Die vereerd wordt in een kribbe en op het Kruis, jou bij Zijn terugkeer onberispelijk zal vinden (1 Tes.5). Hij zal met evenveel zekerheid terugkomen als Hij te Bethlehem ter wereld kwam. Deze waakzaamheid behoud je in de vreugde, ver weg van alle onrust. Moge de vreugde van Christus, de vrucht van de Heilige Geest, in je blijven. Eens zul je met Stefanus de Hemel open zien en Jezus staande aan de rechterhand van God.

27 december

Het pasgeboren Kind dat de Maagd ter wereld bracht, bestemt zichzelf tot slachtoffer om ons van onze zonden te reinigen. Het onschuldige Lam zal Zijn Moeder toevertrouwen aan Johannes en door hem, ons aan Haar. Door Zijn Bloed ben je verlost (Heb.9,19). Jezus heeft "Zichzelf aan God geofferd als een smetteloos Offer, dat onze ziel zuivert van dode werken" (Heb.9,14). Zijn wet van liefde werd in ons geweten gegrift. Wees trouw en de Heer zal je zonden en fouten niet meer gedenken (Jer.31,34).

28 december

Voed je geloof met deugden, de vrucht van je inspanning. Verdiep onophoudelijk je geloof. Verwerf de zelfbeheersing door de beoefening van de deugden, en doe dat langs de weg van de standvastigheid. Bekroon alles met naastenliefde. Dat is de raad die Petrus, de eerste houder van de sleutels van het Rijk, je geeft (2 Petr.1,3-11). Zo zal je aangenaam in Gods ogen zijn.

29 december

De vrede van Christus en Zijn vreugde overtreffen elk menselijk verstand. Geen mens kan ze jou ontnemen, dan jij zelf. In je huidige levensfase is dat je kostbaarste schat. Laat niemand dat geluk verstoren. Sluit de deur van je ziel voor de zorgen en verstrooiingen van de wereld; ze leiden je af van de genade die je volgt. Laat moeilijkheden en zelfs beproevingen voor jou bouwstenen zijn van je innerlijke groei, en die is verre van voltooid. Tracht elke dag een waardiger woonplaats te zijn voor de Drie-ene God. Proef deze zo tedere woorden: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord onderhouden; Mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen"tot hem komen en intrek bij hem nemen" (Joh.14,23). De Heilige Geest verzucht in jou "Abba" (Gal.4,6). Ja, je bent een verblijf van de Drie-ené God, voor de mens een ondoorgrondelijk mysterie. Pas in het hiernamaals zal je het begrijpen.

30 december

Laat je niet verstoren, noch afbrengen van je roeping door "valse profeten" en "valse leraars" (2 Petr.2,1), die trachten de volgelingen af te keren van de waarheid, en fabels te verspreiden. Het zijn dode werken. Jezus is gekomen om ons het leven te geven. Van Zijn leven is het dat je moet leven. Blijf de weg van de Waarheid volgen. Jezus is "de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh.14, 6). De Kerk, door de Heer gebouwd op de rots die Petrus is en zijn opvolgers, staat borg voor de zuiverheid van de leer. Volg vredig het woord van Petrus, het is de trouwe echo van het Woord van Christus.

31 december

Alle leven dooft uit; aan elke eeuw en elk millennium komt een einde. Alleen God is eeuwig: de geredde mens is eeuwig, omdat hij geschapen is naar Gods beeld. Hij zal leven in God als hij zich laaft aan "het water des levens" en voedt met de vruchten van "de levensboom" (Apok.22,1-7). Ga verder, mijn geliefde gezel voor de eeuwigheid, je te laven aan het levende water, je te voeden met de vruchten van de levensboom. Blijf in de vreugde en de vrede. Leef intens in het heden. "Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed" (Mt.6,34). En bid elke dag "Maranatha!": Kom, Heer Jezus (Apok.22,20).