Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 31 mei

BOODSCHAPPEN VAN 16 T/M 31 MEI

16 MEI
Je bent bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van de mens geworden Zoon van God. Jezus is "de Eerstgeborene onder vele broeders en zusters" (Rom.8,29). Je bent niet alleen. Je schittert als een diamant in de schat onder veel anderen. Waardeer naar waarde het "wonder" (Ps.139,14) dat je in het oog van de opperste Meester van het heelal bent. Zo zie ik je. Geringschat nooit de waarde van een mens, te beginnen met jezelf.


17 mei

Satan is een gevallen engel. Hij heeft vrijwillig geweigerd God te dienen. Tot het einde der tijden heeft hij de bedoeling om andere eeuwige wezens voor zijn opstand tegen God te winnen. Hij is onder de mensen aan het werk. Ontdek zijn tovermiddelen; ze zijn uitgedacht en listig. Satan heeft heel ons inzicht behouden; hij gebruikt het enkel om het werk van God te bestrijden. In Adam en Eva is hij erin geslaagd de menselijke natuur definitief te beschadigen. Maar Christus heeft zijn macht gebroken. Hij heeft de mens verlost. In hem ben je vrij, en alleen in Hem.

18 mei

Jezus is "God Die redt". De engel Gabriël heeft Hem die naam gegeven bij de Aankondiging. Die naam is tegelijk Zijn identiteit en Zijn zending. Hij herneemt heel de heilsgeschiedenis. Verheerlijk de Naam van Jezus. Maak Hem tot het hart van je gebed.

19 mei

Wijd jou en je gezin toe aan het Hart van God. Laat je geloof stralen in je gezin door zachtmoedigheid en nederigheid, vrede en vreugde van Christus. Zo wordt met de hulp van de genade het geloof beter doorgegeven. Ik ben voortdurend verbonden met de engelbewaarders van de leden van je gezin. Ik breng jouw wensen en gebeden aan hen over.

20 mei

Put lessen in de school van Nazareth. Eerst die van de stilte. Slechts enkele zeldzame woorden komen erin voor; die van het Gezin, het minst onvolmaakte beeld van de Allerheiligste Drie-eenheid, die door de Zoon te Nazareth aanwezig was. De les van het nederig en volhardend werk. Door het timmerwerk met Jozef, heeft Jezus aan de arbeid een verlossingsmacht gegeven. Hij is de goddelijke broeder van de werklieden geworden.

21 mei

Door deel uit te maken van de Kerk, ben je door Gods uitverkiezing "opgeroepen" tot het samenkomen van het volk Gods. Schat dit voorrecht naar zijn juiste waarde, ze is oneindig. Je behoort tot het volk Gods, samengeroepen uit alle delen van de wereld. Leef van het Woord van het Lichaam van Christus. Je bent er een deeltje van. Dat is jouw geluk.

22 mei

Maria is de icoon van Christus. Door haar "ja" aan de Menswording deelt ze in het verlossingswerk van haar Zoon. Zij is de Moeder van de zielen die Hij heeft vrijgekocht. Vanuit de Hemel zet ze haar moederlijke opdracht voort bij de aanbidders van haar Zoon. Door haar lief te hebben, vergroot jouw liefde voor Jezus.

23 mei

Wanneer je in je leven een duistere periode doormaakt, roep dan zoals de blinde van Jericho: "Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij" (Lc.18,38). En de Heer antwoordt zeker: "Wat wilt ge dat ik voor u doe?" Zoals de blinde kan je Hem zeggen: "Heer, maak dat ik zien kan" (Lc.18,41-42). "Terstond kon hij zien en volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte" (Lc.18,43). Het geloof behaalt altijd de eindzege. "Word ziende! Uw geloof heeft u genezen" had Jezus hem gezegd (Lc.18,42). Onthoud deze les. Verkondig ze.

24 mei

Bij jou ben ik Gods "boodschapper". Dat is de betekenis het woord "engel". Ik sta uitsluitend tot je dienst. Vergeet nooit dat je een dienaar hebt die, terwijl hij jou helpt, het Aanschijn van God ziet. Ik verkeer in een toestand van volmaakte gelukzaligheid; alleen je zonden bedekken die met een sluier van droefheid.

25 mei

Denk nog eens aan het aangrijpend verhaal van Zacheüs, de hoofdbeambte bij het tolwezen, in Israël voorwerp van publieke verachting. Wanneer hij verneemt dat Jezus door Jericho trekt, "loopt hij hard vooruit", en omdat hij klein is van gestalte klimt hij in de onderste takken van een wilde vijgenboom. Als Jezus voorbij komt, ziet Deze hem en zegt: "Zacheus, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn". Zacheüs is vervuld van vreugde. Rond Jezus mort men: "Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen". Niet de omstandigheden waarin het leven zich afspeelt, wekken Jezus' aandacht, maar hetgeen zich afspeelt in het hart van de mens, en het mensenhart is nooit volledig slecht. Tot besluit zegt Jezus: "De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was" (Lc.19,1-10). Kijk met dezelfde barmhartigheid naar hen die je als verdwaald beschouwt. Stem je hart af op dat van Jezus.

26 mei

Wanneer jij je ziel aan God zal teruggeven, zal je in het bijzonder oordeel verschijnen voor Jezus Christus, de Rechter van doden en levenden. Dan zal je, na zuivering, de hemelse Kerk binnengaan. Bid om nooit van de Heer gescheiden te zijn. Zo zal je rekenschap kunnen geven van je leven voor de rechterstoel van Christus. Als je gerechtvaardigd bent zal je, naar ziel en lichaam verheerlijkt, voor altijd heersen met Christus. En God zal alles zijn in allen (vgl.1Kor.15,28), voor heel de eeuwigheid. En we zullen verenigd zijn in het zien van God van aanschijn tot Aanschijn.

27 mei

Terwijl je bij het bidden van de rozenkrans, de mysteries van de verlossing overdenkt, laat je de gewijde beelden op het scherm van je innerlijk oog verschijnen. Je kunt ook je rozenkrans omvormen tot een bijbelcomputer, door er de grote gebeurtenissen en personen van de Heilsgeschiedenis te laten voorbijtrekken: vanaf de schepping tot de Verrijzenis, van Abraham tot Johannes de Doper. Daarna keer je weer terug naar de gewone rozenkrans, de grondslag en het model van elke rozenkrans. Zo verrijk je je ziel en verheug je het Hart van Maria. De zachte muziek van het "Onze Vader" en het "Wees gegroet" zijn een geneesmiddel voor vele, ook lichamelijke, kwalen waaraan je lijdt.

28 mei

Aanbid de Vader als de Bron van alle zegen. Dat doet de liturgie van de Kerk. In de liturgie openbaart de Heilige Geest Christus aan het geloof. Tegelijk laat Hij de communie in de schoot van de Kerk vruchten voortbrengen. Neem in die geest deel aan de heilige liturgie. Je zult er veel vreugde vinden.

29 mei

Je bent in Christus ingelijfd door het doopsel. Daardoor ben je dood aan de zonde en levend in Christus Jezus (Rom.6,11). Je bent "de tempel van de Heilige Geest" (1Kor.6,19). Daar je deelneemt aan de goddelijke natuur is jouw waardigheid oneindig. Daarom dien je alles te vermijden wat jou terugvoert naar het verval dat je in het verleden soms hebt gekend. Je bent definitief ontrukt aan de duisternis en geplaatst in het licht van het Rijk Gods. Blijf deze goddelijke uitverkiezing, door pure genade, altijd trouw.

30 mei

Zoals elk menselijk wezen verlang je naar het geluk. Dat verlangen is van goddelijke oorsprong; door God in het hart van de mens gelegd. Velen zoeken dat geluk waar het niet te vinden is. Ze vinden slechts plezier, verveling, ontmoediging. Dank God die jou de bron van alle geluk heeft geopenbaard, en de plaats waar het te vinden is. Je hebt er reeds ervaring mee. Telkens als je het hebt ontmoet, heb ik het met je gedeeld.

31 mei

God beminnen, en zijn naaste beminnen als zichzelf: "er is geen ander gebod voornamer dan deze twee" (Mc.12,31). Wat de natuur en de hoedanigheid van deze liefde betreft, overweeg je dikwijls het dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. Die liefde is niet gemakkelijk te beleven, maar ze brengt honderdvoudig vruchten voort. Vandaag gedenken we de vreugde van Maria om het wonderbaarlijke dat God in haar heeft verricht en waarvan ook Elizabeth en Johannes de Doper zijn vervuld.