Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 31 januari

BOODSCHAPPEN VAN 16 T/M 31 JANUARI

16 januari

Houd de schatten die je put in Gods Hart door de Heilige Geest Die in je woont, niet voor jezelf alléén. Deel ze uit aan hen die hongeren en dorsten naar de waarheid, in een gebarsten wereld, waar de "vader van de leugen" gemakkelijk zijn werk van de dood kan voltrekken. De Heer heeft je nodig als licht voor de zielen die op zoek zijn in de duisternis, de zielen met wie je in contact komt.

17 januari
"Het is van God en van Hem alleen dat je het leven ontvangt in Jezus Christus" (1Kor.1,30). Je moet Hem bijzonder loven om die hoogste gave! O, je zou de kracht van de lofprijzing eens moeten kennen! Ze doet wonderen. Offer God gedurende de dag een kort lofgebed, een simpele uitroep: "Dank U, Heer, voor de gave van het leven! Dank U, Heer, voor dit ogenblik van vreugde!" Maar ook: "Dank U, Heer voor deze beproeving".

18 januari

Verzet je niet tegen de genaden die voortvloeien uit het Hart van God door het kanaal dat naar jouw hart leidt. Het egoïsme is de grote hinderpaal. De remedie daarvoor is de navolging van Jezus: "Leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart" (Mt.11,20). De nederigheid en de zachtmoedigheid zijn het sterkste tegengif tegen het egoïsme. Het is daardoor dat de volgelingen van Jezus de verdwaalde wereld voor het Evangelie zullen veroveren. Elke leerling die zachtmoedig en nederig van hart wordt, is een andere Christus die meewerkt aan die verovering. Jij ook, volg Jezus na. Begin zo de internationale bidweek.

19 januari

"Bidt zonder ophouden" (1Tess.5,16). Neem dit geïnspireerd woord van de apostel letterlijk op. Bid 's morgens bij het ontwaken, 's avonds bij het slapengaan. Bid bij het ontbijt, bid als je werkt, bid als je rust, bid in alle omstandigheden. Eenvoudig door Hem elke nieuwe fase van de dag op te dragen; door jouw hart even te verheffen tot God, vervul daarna jouw taak. Zo zullen jouw werk, voedsel, verplaatsing, en rust helemaal gebed worden, in gehoorzaamheid aan de dringende oproep van de apostel Paulus. Neem van nu af die goede gewoonte aan. Telkens vergezel ik je in het gebed.

20 januari

Wanneer je gedurende de dag aan mijn aanwezigheid denkt, herinner je dan de woorden van Jezus over de engelbewaarders van de kinderen: "Hun engelen aanschouwen voortdurend het Aangezicht van Mijn Vader Die in de Hemel is" (Mt.18,10). Ja, terwijl ik elk moment bij je ben, aanschouw ik het Aangezicht van onze Hemelse Vader, schitterend van schoonheid en heiligheid. Eens zullen we het samen aanschouwen, vervuld van het geluk van deze gelukzalige aanschouwing, de hele eeuwigheid.

21 januari

Neem de woorden van Jezus nooit licht op. Het is het Woord van God: "Als ge niet opnieuw wordt als kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan" (Mt.18,3). Weet je hoe je dit Woord waar kunt maken? Door, naar het voorbeeld van de Heer, "zachtmoedig en nederig van hart" te worden. Ik steun je met mijn gebed. Bij elke stap die daartoe je zet, verkeert mijn hart in feestvreugde.

22 januari

Jezus wil je tot Zijn vriend maken. Hoe meer je op Hem lijkt, des te sterker de vriendschap wordt met Hem. Wat een voorrecht om onder de vrienden van de Heer geteld te worden! Wat doet men wel niet voor een vriend! Wat moet je wel niet doen om onophoudelijk de vriendschap met Jezus te verstevigen. "Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden" (Joh.15,15). Deze vriendschap der vriendschappen bezitten, is een onvergelijkbare schat. Ik verheug me zo zeer, bij jou die vriendschap te zien. Haar intensiteit groeit voortdurend. De liefde is zonder grenzen.

23 januari

"God is Liefde" (1 Joh.4,8). Jouw leven is niet voldoende om die drie sublieme woorden te doorgronden. Wij engelen weten, door de voortdurende aanschouwing, wat dit "noemen" van God betekent. We branden om deze intieme kennis mee te delen. Eens zal ik ze met je delen. Dan zal ik de opdracht volbracht hebben die ik van de Heer ontvangen heb: jou te begeleiden in de "grote beproeving" waar elke mens doorheen moet alvorens de "volheid van de vreugde" te genieten die hem is beloofd (Ps.16,11).

24 januari

Om jouw innerlijke groei te bespoedigen, moeten de gevaren en de beproevingen in je leven ver van je vandaan gehouden worden. Span je in ze te overwinnen, hoe moeilijk het ook is. De genade zal je nooit ontbreken, noch mijn gebed, aan jouw zijde.

25 januari

Zeg vandaag met Paulus: "Ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat voor mij ligt" (Fil.3,13). Vergeet ook de schaduwen van jouw verleden. Tel alleen de lichtende dagen van de reeds afgelegde weg. Al die dagen werden verlicht door de liefde. Vergeet je mislukkingen, ze hebben weinig belang in de ogen van de Heer. Ze zijn vergeten en vergeven. Wat telt, is jouw beslissing om verder te gaan, om voortgang te maken in de gelijkenis met de Heer. Hij heeft de last van jouw verleden en je zonden, op zich genomen. Vertrouw volledig op Zijn Hart, zonder enig voorbehoud.

26 januari

Ontmoet de Heer overal. Wees zonder vrees. Waar je ook heen gaat, breng daar nieuw leven, het leven van de Heilige Geest Die in je woont. De Geest van God Die alle dingen omvormt. Het is voldoende dat je een werkzaam instrument bent in Zijn dienst. Telkens wanneer je handelt als instrument van de Heer, sta ik je vreugdevol bij.

27 januari

Lever je over aan de bezieling door de Heer. Wantrouw de verlangens van je arme menselijke natuur. De Heer heeft dringend instrumenten nodig om Zijn liefde voor de mensheid te verwezenlijken, Zijn liefdesplan voor elk lid van deze mensheid, dat onophoudelijk verwoest wordt door "de moordenaar van het begin af aan" (Joh.8,44). De instrumenten die zich in Jezus' dienst stellen, zijn helaas niet talrijk genoeg, wat Zijn wederkomst in heerlijkheid op aarde sterk vertraagt. Wees Zijn instrument en je zult zijn wederkomst bespoedigen.

28 januari

Besteed meer tijd om met Jezus alleen door te brengen. Telkens zal de vreugde krachtiger uit je hart komen. Die bevoorrechte momenten zijn stappen naar innerlijke groei. Wat benijden wij engelen jou, om gebruik te kunnen maken van de oneindige rijkdom die voortvloeit uit de aanschouwing van Christus, het mens geworden Woord, en op die wijze aan zijn goddelijke natuur deel te kunnen nemen! Als je dat alles goed zou begrijpen, dan zou je een gelukzaligheid ondervinden in Jezus' aanwezigheid bij jou. Jezus is de nieuwe Adam, het Woord van de Vader, de enige Verlosser van de wereld. Maak van Jezus je Welbeminde. Je zou me verblijden.

29 januari

De Heer Jezus neigt altijd Zijn oor naar jouw roepstem. Doe dikwijls een beroep op Hem. Wat is Hij gelukkig jou te kunnen helpen, Hij, de God van alle machten. Stel al je vertrouwen op Jezus. Hij zal nooit nalaten jou te helpen. Het volstaat om je toe te vertrouwen aan Hem, de God van alle liefde en van alle samenhorigheid, de Redder en Voltooier van de mensen en de wereld, in wie de vereniging der harten ontstaat. Hij wacht erop jouw roepstem te horen.

30 januari

Je maakt deel uit van het volk Gods, je staat los van de massa. Je bent de ambassadeur van de liefde, zoals de apostel Paulus het uitdrukt in zijn brief aan de Korintiërs. Bid, dat die liefde jou geschonken wordt; deel ze om je heen uit; ontsteek overal het vuur dat Jezus is komen brengen in een wereld die slechts gedeeltelijk vuur vatte. Ik bid aan jouw zijde, ik bid dat je een vonk wordt die dit goddelijk vuur verspreidt.

31 januari

Jouw leven is, zoals elk mensenleven met Christus, een liefdesverhaal. De wereld die door Satan verwoest werd, heeft zo'n behoefte aan een Redder. Wees een goede schakel. Veel verwarde harten hebben je nodig. Door jou zullen ze de weg naar God vinden. Ze zullen zoveel ongekende schatten ontdekken, en eindelijk hun eigen liefdesgeschiedenis beginnen. Ze hebben er niet het minste vermoeden van. Geef je geheel over aan de Heer, Die dorst naar jouw liefde en verlangt met jou je liefdesleven voort te zetten. Van ganser harte vergezel ik je, elk moment, en in alle omstandigheden.


 

Maak een Gratis Website met JouwWeb