Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 01 - 15 augustus

BOODSCHAPPEN VAN 1 T/M 15 AUGUSTUS

1 augustus
Word bewust van de gaven die je hebt. Ze komen niet van jou. Het is de Heilige Geest die ze inspireert. Ze zijn je niet gegeven voor je plezier, maar om het geloof van je medemens te voeden. Je moet ze aanwenden voor het geluk van allen die je ontmoet. Haal ook jij voordeel uit de gaven van wie je nabij zijn: je kennissen, de leden van de Kerk, en zelfs van mensen van de wereld die ver verwijderd zijn van het geloof. "De Heilige Geest deelt aan ieder Zijn gaven uit, zoals Hij het wil" (1Kor.12,11). Vraag ook aan de Heer de bewondering voor de gaven waarvan Hij de mensen rijkelijk voorziet.

2 augustus
Herhaal dikwijls dat men, om de ware christelijke liefde te kennen en te begrijpen, regelmatig het 13e hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs moet lezen. Onderzoek ook de manier waarop jijzelf de liefde van je naasten en van de mensen die je op je weg ontmoet, werkelijk beleeft. Dat is een goede leefwijze die verrassingen biedt, als men maar objectief zijn eigen leven overziet.
Je dient zelf nog een lange weg af te leggen voordat je de volmaaktheid bereikt hebt die Jezus van Zijn leerlingen vraagt.

3 augustus
De christenen zijn vrije wezens. Jezus heeft hen bevrijd, want Hij alleen is de Heer. Zie maar wat hij tot de Farizeeën zegt die Zijn bevrijde leerlingen bespieden wanneer ze op sabbat aren plukken om te eten: "De Mensenzoon is Heer van de sabbat" (Lc.6,5). Bid Jezus, jou altijd de ware vrijheid te openbaren die zich liefdevol schikt naar de wil van de geliefde Vader. Er blijven nog enkele knopen in jou te ontwarren; soms verwissel je het geloof met zijn culturele verpakking.

4 augustus
"De Heer is mijn Herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden" (Ps.23,1). Is er een teerder beeld dan dat? De christen maakt deel uit van een uitverkoren geslacht. Hij hoeft zich maar teder aan de Heer over te geven, als een lam aan zijn herder. In het christelijk geloof overheersen tederheid en goedheid. Er een godsdienst van vrees en onrust in zien, is een verraad van het Evangelie. Op het Kruis heeft Jezus de gevolgen van de zonde uitgewist. Vergeet nooit dat je een wezen bent, verlost door de Liefde in vreugde en vrede.

5 augustus
Je bent geschapen door een Vader, die je in Zijn enige Zoon oneindig liefheeft. Je bent een nieuwe schepping. Verheerlijk de Heer, zegen Hem, één van hart met allen die Hem kennen en liefhebben. Zo zal je jouw roeping op aarde volmaakt voor de eeuwigheid vervullen.

6 augustus
Geef je er goed rekenschap van, dat je "uitverkoren bent vóór de grondlegging der wereld", om de Liefde te dienen, om liefde te worden, heilig en vlekkeloos voor het aangezicht van God (Ef.1,4). Wat een koninklijke bestemming is het die het mensdom ontvangen heeft; hoe groot is zijn lot! Je bent voor altijd kind van de eeuwige Vader door Jezus Christus, bestemd om te delen in Zijn Gedaanteverandering. Daarom heb ik je zo lief en verheerlijk ik de Heer in mijn gelukzalig aanschouwen van Hem.

7 augustus
Er zijn mensen die God weigeren te herkennen en zo het dodelijk risico lopen van een eeuwige mislukking. Ze worden kinderen van Satan, terwijl ze geroepen zijn om uit te groeien tot kinderen van het Rijk, schitterend als de zon voor de troon van de Vader.

Bereid en bewaar de goede aarde van je ziel; het zaad, door God de Heer gezaaid, vermenigvuldigt zich door de grootmoedigheid van de Heer. Open steeds edelmoediger je geest en je hart, om de mysteries van het christelijk leven volledig te begrijpen.

8 augustus
Zoals de apostel Paulus heeft elke christen een doorn in zijn vlees (2Kor.12,7). Wees niet ongerust, want de Heer zegt: "Je hebt genoeg aan Mijn genade". De doorn is het teken van je zwakheid. Aanvaard dat van harte, het houdt je nederig. Zeg met de apostel: "Als ik zwak ben, ben ik sterk" door de kracht van Christus die in mij werkt, ondanks de doorn.

9 augustus
"Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden" (Joh.12,47). Verheug je, je bent onder de geredden, want "uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt" (Rom.10,9). Bid voor de bekering van de mensen van goede wil die de weg van Christus' heil nog niet hebben ontdekt.

10 augustus
Onderzoek haar geestelijk karakter, telkens als een burgerlijke wet wordt omstreden. Wat wettelijk is, is niet noodzakelijk moreel in de christelijke zin. Je leeft in een maatschappij die de twee verwart als ze zegt: "wat wettelijk is, is moreel." Dat is een heidense uitspraak, geïnspireerd door de "vader van de leugen" (Joh.8,44). Een kind in de moederschoot doden kan soms volgens de wet, maar in het oog van God is het een gruwel. Ga door met strijden tegen die dodelijke dwaling.

11 augustus
Luister naar het Woord van Jezus aan zijn leerlingen: "Ik heb u uitgekozen en de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn" (Joh.15,16). Onderzoek elke avond je geweten: welke vrucht heb ik vandaag voortgebracht? Jouw dagen zijn geteld, elke dag verhoogt de voorraad vruchten, verzameld voor het eeuwig leven. Wees waakzaam om bij het verschijnen voor de Heer, Hem overvloedige vruchten te kunnen aanbieden. Telkens als ze aangroeien, is het voor mij oorzaak van grote vreugde.

12 augustus
Ga blijmoedig verder in het leven, het hart vervuld met een wonderlijke zekerheid: die van de uiteindelijke overwinning van Gods Zoon. "Heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen" (Joh.16,33), zegt Hij aan Zijn leerlingen. Ja, Hij zal de wereld, die in de duisternis van zonde en bederf gedompeld is, overwinnen. Een wereld die evenwel christelijke waarden heeft geërfd, zonder de bron en de bestemming ervan te kennen. Deze resten van de christelijke boodschap zullen groeien in de mate dat de leerlingen hun taak zullen behartigen om "zuurdeeg" te zijn onder de mensen en "licht" dat "het Licht van de wereld" weerkaatst. Draag jouw deel zuurdeeg* bij, terwijl je de eindzege afwacht. Wonderlijke roeping van de christen!
(*wat krachtig en langdurig doorwerkt)

13 augustus
Petrus, de rots waarop de Kerk gebouwd is, heeft zijn Meester verraden door Hem driemaal te verloochenen. Let niet op zijn zware schuld, maar op zijn bittere tranen, bron van omvorming vanaf Pinksteren. De afvallige is een meester van het Woord van de Heer geworden, gelukkig Hem te kunnen aankondigen, en zelfverzekerd vanuit de Heilige Geest. Jezus heeft in zijn hart het beeld van het verraad uitgewist. Er blijft enkel nog het beeld van de geliefde apostel die de sleutels van het Rijk bewaart.

Zo is ook alle schande van je verre verleden uit het Goddelijk Hart gewist. Alleen het licht dat het enig "Licht van de wereld" weerspiegelt, blijft nog over.

14 augustus
Weet je op welke dag je gedoopt bent? Hij is voornamer dan je geboortedag. Ik herinner mij de intense vreugde die ik beleefde toen de priester zei: "Ik doop u in de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest".
Om het levend belang van dat plechtig moment waarop een ziel in Gods familie treedt te onderstrepen, heeft ook Jezus zich door Johannes in de Jordaan laten dopen. Hij had het in het geheel niet nodig, want het doopsel door Johannes was er een "van bekering en van vergiffenis van de zonden" (Mc.1,4). Zijn doopsel gaf aanleiding tot een nieuwe Godsopenbaring van de Hemelse Vader: "Gij zijt Mijn Zoon, Mijn Veelgeliefde; in U heb Ik Mijn welbehagen" (Mc.1,11). - Ik vier de dag van je doopsel. Doe jij het ook!

15 augustus
Vandaag vieren we in de Hemel, met jou op aarde, "de Vrouw, gekroond met twaalf sterren", "Ze was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood" (Apok.12,1-2). De Moeder van Christus zet het ter wereld brengen van leerlingen voort tot het einde der eeuwen. Haar bezoeken in vreugde, maar ook in tranen, getuigen ervan. Zij die met lichaam en ziel in de glorie is opgenomen, is ook de universele Moeder van de ledematen van de Kerk, op weg naar het heil, waarvan Ze de verwachting steunt. Ze is de dageraad van de triomferende Kerk. Voor Haar deed de Machtige wonderdaden! Bid vurig tot deze oneindig liefhebbende Moeder, die je zo bemint, dat Ze je helpt om de glorie van de Verrijzenis te bereiken. Ze is zo gelukkig met de zending die haar Zoon Jezus haar heeft toevertrouwd.