Engelbewaarder-site.jouwweb.nl
Home » 16 - 30 september

BOODSCHAPPEN VAN 16 T/M 30 SEPTEMBER

16 september
"De Heer is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid" (2 Kor.3, 17). Wat een geluk is de ontdekking van de ware vrijheid! Je hebt de genade de vrijheid van de Geest elke dag intenser te beleven.
Het is waar dat je leeft in een bevoorrechte omgeving. Deel in de zorgen van hen die deze genade of dit geluk niet hebben. In het Rijk is alles gratis gegeven. Maar alles dient ook vruchten te dragen. Gedenk dat ze nooit te overvloedig zijn. Wees niet tevreden met het minimum. Span je in om anderen, de minder bevoorrechten, eraan te laten deelnemen.

17 september
De gedachte jou geteld te zien bij de 144.000 met de Naam van het Lam op het voorhoofd, vervult me reeds met een onuitsprekelijke vreugde. Ik zal naast je staan. We zullen "een nieuw lied" zingen van de "vrijgekochten van de mensheid", die "het Lam volgen waarheen het ook gaat" (Apok.14, 3.4b-5).

Er is sprake van 144.000, de volheid van het geluk, de volmaaktheid, geërfd van Christus. 144.000 is het symboolcijfer van de volheid, samengesteld uit de getallen die elk de volmaaktheid betekenen: 12x12x1000. Het gaat over een ontelbare menigte.

18 september
Bouw je leven op Jezus, jouw Verlosser, standvastig steunend op het geloof dat men jou geleerd heeft, terwijl je hart overvloeit van dankbaarheid (Kol.2, 6-7). Dit beschermt jou in de ergste stormen van het leven. Je zult onwrikbaar in de Geest geworteld blijven, kalm, zelfs in de kwellingen die je zullen overvallen. Laat je niet meeslepen door de bedrieglijke en waardeloze theorieën van slechte herders die hun schapen laten afdwalen van de Goede Herder.

19 september
Je bent gekozen door de Heer om van Hem te zijn, uitverkoren om overvloedig vruchten te dragen die blijvend zijn. Daarom is bidden even noodzakelijk voor je inwendig leven als ademen voor je lichaam. Zie naar Jezus op de vooravond van de uitverkiezing van de twaalf uit Zijn reeds talrijke discipelen. "Jezus ging naar het gebergte om te bidden en bracht er de nacht door in gebed tot God" (Lc.6, 12). Begin nooit een belangrijk werk of neem nooit een zware beslissing zonder vooraf te bidden. De duur ervan zal in evenredigheid zijn met de te vervullen taak of de te nemen beslissing. De keuze van Zijn twaalf apostelen was voor Jezus van het grootste belang. Hij heeft ze dan ook voorbereid door een hele nacht in gebed door te brengen. Volg Jezus na en je zult gezegend zijn.

20 september
Ja, je bent uitverkoren door God, je bent voor altijd zijn trouwe dienaar en Zijn geliefde; je dient dan ook zoals Hij gebiedt, je hart te bekleden "met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld" (2 Kol.3, 12). Handel als de Heer. Hij heeft je vergeven, wees er goed van bewust en doe als Hij. Voortaan is je leven: God loven met een hart overvloeiend van vreugde en dankbaarheid. Hem loven door het gebed, Hem loven door daden die de woorden van Jezus letterlijk toepassen: "Oordeel niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeel niet, dan zult ge niet veroordeeld worden" (Lc.6, 37). "Bemin uw naaste als uzelf' (Mt.19, 19)! Welke naaste? Ieder mens is je naaste, je buren, je collega's op het werk, de migranten, de verkoopsters, de inzittenden van de wagen die vóór je rijdt, de reizigers van je compartiment, de persoon die je op straat ontmoet, de arme die de hand uitsteekt, de jongen die tegen je opbotst. Een glimlach en een vriendelijk woord doen wonderen. Allen zijn uit de schoot van hun moeder geboren, allen zullen terugkeren naar de aarde. Allen hebben een onsterfelijke ziel. Help hen hun ziel te redden, al was het maar een voorbijgaand ogenblik.

21 september
"Wie zijn oor gesloten houdt voor de kreet van de arme, hij zal zelf ook eens roepen en geen antwoord krijgen" (Spr.21, 13). Zeker, je kunt dat roepen niet beletten, maar je kunt ten minste aan één of andere stem gehoor geven. Hoe? Door het deel van de arme van je inkomsten af te houden. Dat deel behoort je niet toe. Indien je het voor jezelf uitgeeft, dan steel je van de arme wat hem toekomt. De Heilige Schrift, het Woord Gods, heeft het deel van de armen en de Tempel op een tiende van de inkomsten vastgesteld. Dat zijn de tienden; "En Abram gaf hem (Melchisedek) van alles een tiende deel" (Gen.14, 20); "De tienden die de Israëlieten aan Jahwe afdragen" (Num.18, 24); "Ik geef de tienden van al mijn inkomsten" (Lc.18, 12). "Ik wil liever barmhartigheid dan offers", zegt het Evangelie vandaag op het feest van Matteus (9, 13). Ik ben gelukkig te bemerken hoe je dit voorschrift getrouw onderhoudt.

22 september
Het gebeurt, dat men aan de Heer een teken vraagt. Hoe reageert Jezus wanneer de Farizeeën van Hem "een teken uit de Hemel" verlangden. "Hij slaakte een zucht uit het diepste van Zijn Hart en zei: «"Deze mensen verlangen een teken een teken? Voorwaar, Ik zeg u: in geen geval zal aan dit geslacht een teken gegeven worden». Hij liet hen staan, stapte weer in de boot en keerde naar de overkant terug" (Mc.8, 11-13). Wat een kracht in deze korte passage! Een sobere kracht, want Jezus wist dat een teken de vijandigheid van de Farizeeën slechts zou doen toenemen. De Hemel geeft alleen tekens aan hen die innerlijk goed gesteld zijn om er hun geloof mee te voeden. Laat het aan de Heer te oordelen over de gunstige gelegenheid om een teken te geven. Hoe groter je geloof, des te minder tekens je nodig zult hebben. Ben je al niet omringd door een groot aantal tekens zoals: de schoonheid van de schepping, de onophoudelijke onweerstaanbare opgang van de mensheid naar het Licht, ondanks de bedreigingen en het verzet die de vijandige krachten van de duisternis hebben geboden? Als jij de tekens van de tijd weet te interpreteren, weet dan ook die ontelbare tekens die je omgeven te waarderen.

23 september
Met alle leerlingen ben ook jij gezonden als een schaap tussen wolven. Jezus vraagt: "Wees slim als slangen, en eenvoudig als duiven" (Mt.10,16). Blijf altijd het gehoorzame lam en je zult heel natuurlijk de argeloosheid van een duif bezitten. Je moet nog leren met de deugd van voorzichtigheid alle dingen te onderscheiden.

24 september
Een discipel moet altijd zijn eer vinden in zijn getuigenis van Christus en in de kracht van zijn getuigenis. Wat ben ik trots op jou als je door je voorbeeld of handelwijze een arme ziel helpt om los te komen van de zonde! Je moet niet aarzelen een zieke te bezoeken en hem over Jezus te spreken, vooral als die zieke zijn einde nadert. Spreek hem vooral met tederheid en een warme glimlach die getuigt van jouw geluk, aan Jezus toe te behoren.

25 september
Wantrouw niet de mensen, beelden van God, maar het kwaad en Satan die in hen aan het werk is. Denk na over de woorden van het Evangelie: "Maar terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Hij deed, sprak Hij tot zijn leerlingen: «Heb een open oog voor wat Ik u zeg. De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen van de mensen»" (Lc.9, 43-44). Zijn wrede opgang naar de dood begon al nadat hij pas een week tevoren triomfantelijk in Jeruzalem was onthaald. Dezelfden die «Hosanna» geroepen hebben, zullen schreeuwen «weg met Hem, weg met hem!»

Ja, wantrouw het kwaad dat aan het werk is in het hart van de mens. Maar hou van deze mens. Het is mogelijk het zaad van zijn gelijkenis met God, op het ogenblik van zijn ontvangenis in hem neergelegd, te doen ontkiemen en groeien.

26 september
Zie naar de sterrenhemel en beschouw de majesteit, de kracht en de schoonheid van de Schepper. Er is geen grens aan Zijn goedheid en gulheid. Ze vallen jou te beurt naar de maat van jouw verlangen. Zijn mildheid is zonder grenzen. Ze beantwoordt aan jouw verlangen en verwachting. "Vraag en ge zult verkrijgen" (Mt.4, 4). Vraag alleen wat waardevol is voor je ziel, je aardse opgang naar de Heer. Verheug je in de wonderen die gebeuren en nog zullen gebeuren! In je schaduw ben ik met jou verheugd.

27 september
Zie hoe Job zijn geloof bewaard en nog versterkt heeft in de vreselijke beproevingen die door de listige streken van Satan zijn deel werden en door God werden toegelaten om de onveranderlijke trouw van zijn dienaar Job te doen uitblinken. Zeg altijd zoals Job in de onvermijdelijke beproevingen: "De Heer heeft gegeven, de Heer heeft teruggenomen; de naam van de Heer zij gezegend!" (Job 1, 21) Om hem voor zijn trouw aan God te belonen, zal de Heer hem opnieuw overvloedig geven. Zo doet Gods vaderlijk en barmhartig Hart. Verraad nooit dit Hart door gebrek aan geloof, zelfs geen ogenblik.

28 september
Bouw je innerlijke relatie met Jezus steeds sterker en lieflijker op. Hoor Hem met onmetelijk verlangen zeggen: "Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij" (Apok.3, 20). Hij klopt aan jouw deur, je God, Redder en Vriend. Open vlug en nodig Hem uit aan tafel. Het zullen de aangenaamste ogenblikken van je leven zijn. Wend je oor naar de deur en vergeet niet: de arme die binnenkomt, het verlaten kind dat je voor altijd aan tafel ontvangt, is Jezus, je Heer en Hartsvriend. Breng licht in je leven, zeer concreet, door deze goddelijke werkelijkheden. Voor die prijs gaat het Rijk vooruit.

29 september
Vandaag viert de Kerk de drie aartsengelen: Michael, Gabriël en Rafael. Bewaak de zuivering van je hart onder hun bescherming. Je hebt God lief door goddelijke uitverkiezing en genade. Maar vergeet nooit dat de geest van het kwaad, "de moordenaar van begin af aan... de aartsleugenaar" (Joh.8, 44) jouw ziel probeert te overmeesteren. Om deze bedreiging uit te schakelen, dien jij je in te spannen om nog meer gelijkvormig te zijn aan het beeld van Gods Zoon. Daartoe ben je voorbestemd. Je zult verheerlijkt worden als je steeds de oproep van de Heer beantwoordt. Je zal dat mysterie van de menselijke bestemming pas in het hiernamaals begrijpen! Dag en nacht waak ik over je om Satan te beletten greep op je te leggen.

30 september
Gedraag je zo tot het einde, tot je laatste adem, dat Jezus positief kan antwoorden op de vraag die Hij met droefheid stelde: "Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?" (Lc.18, 8) Behoud je geloof, je kostbaarste bezit, zodat het de wereld belet in de duisternis te versomberen. Als hij gelijkt op de Zoon, heeft elke christen in de ogen van de Heer een oneindige waarde. Overeenkomstig het Evangelie dient men zich daarvoor te vernederen, nederig en zachtmoedig te worden zoals Jezus. En ik aan jouw zijde.